Chương trình thi đấu Giải Vô địch Cúp Các CLB KVTT Ninh Bình mở rộng lần thứ II, năm 2019

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
08:06:00 30/61322Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAMC,R3
08:00 30/62320Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU HÀ NAMC,R3
08:02:00 30/63347Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 7C,R2
08:04:00 30/64324Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAMC,R4
08:06:00 30/65323Chung kếtHạng FD Thiếu nhi1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAMC,R3
08:08:00 30/66348Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 8C,R3
08:10:00 30/67325Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAMC,R3
08:12:00 30/68321Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAMC,R3
08:14:00 30/69289Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền BắcC3
08:15:00 30/610290Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 2C4
08:16:00 30/611308Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng YênC2
08:17:00 30/612309Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng YênC3
08:18:00 30/613291Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 3C3
08:19:00 30/614292Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 4C3
08:20:00 30/615293Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 5C4
08:21:00 30/616326Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 1C3
08:22:00 30/617327Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 2C3
08:23:00 30/618310Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng YênC3
08:24:00 30/619311Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng YênC2
08:25:00 30/620294Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 6C3
08:26:00 30/621328Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 3C3
08:27:00 30/622329Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 4C3
08:28:00 30/623330Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 5C3
08:29:00 30/624295Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 7C3
08:30:00 30/625296Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 8C3
08:31:00 30/626312Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng YênC3
08:32:00 30/627313Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng YênC3
08:33:00 30/628297Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 9C4
08:34:00 30/629298Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 10C3
08:35:00 30/630299Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 1C3
08:36:00 30/631300Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 2C2
08:37:00 30/632301Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 3C3
08:38:00 30/633307Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice DanceC3
08:39:00 30/634314Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng YênC1
08:40:00 30/635315Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng YênC3
08:41:00 30/636316Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLBC2
08:42:00 30/637317Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Ninh BìnhC3
08:43:00 30/638318Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh BìnhC3
08:44:00 30/639319Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Binh 1C3
08:45:00 30/640331Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 6C3
08:46:00 30/641332Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 7C3
08:47:00 30/642333Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 8C3
08:48:00 30/643344Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 17C3
08:49:00 30/644353Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô định Ninh Bình 20C0
08:50:00 30/645354Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Vô Địch Miền Bắc 11C3
08:51:00 30/646305Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice DanceJ2
08:52:00 30/647339Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 14J3
08:53:00 30/648340Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 15J3
08:54:00 30/649341Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 16J3
08:55:00 30/650346Chung kếtHạng E3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 19J3
08:56:00 30/651302Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 4R3
08:57:00 30/652303Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 5R1
08:58:00 30/653304Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 6R3
08:59:00 30/654334Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 9R3
09:00:00 30/655335Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 10R3
09:01:00 30/656336Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 11R3
09:02:00 30/657337Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 12R3
09:03:00 30/658338Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 13R3
09:04:00 30/659345Chung kếtHạng E2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 18R3
09:05:00 30/660351Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard điệu TangoT3
09:06:00 30/66165342Bán kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình WaltzW11
09:07:00 30/662350Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard vô địch Ninh BìnhW3
09:08:00 30/663343Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz VienVW7
09:09:00 30/664286Chung kếtĐồng diễn Trẻ emDD1
09:11:00 30/66165342Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình WaltzW11
09:12:00 30/6666922Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC18
09:14:00 30/6677044Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC23
09:16:00 30/66885Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC3
09:18:00 30/666697222Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC18
09:20:00 30/667707344Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC23
09:22:00 30/67186Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR2
09:24:00 30/6697222Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC18
09:26:00 30/6707344Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC23
09:28:00 30/67491Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J2
09:34:00 30/67527Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J6
09:38:00 30/67650Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J4
09:42:00 30/677119Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 LatinC3
09:44:00 30/67828Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinR,J3
09:48:00 30/67951Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinR,J4
09:52:00 30/680126Chung kếtHạng F1 Trung niên 2 LatinC3
09:54:00 30/68123Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR10
09:56:00 30/68248Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP3
09:58:00 30/68330Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 LatinR,S3
10:02:00 30/684109Chung kếtHạng F1 Thanh niên LatinC3
10:04:00 30/68529Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 LatinC,S3
10:08:00 30/68652Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,S3
10:12:00 30/68792Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J3
10:20:00 30/68853Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 LatinR,S3
10:24:00 30/68987Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 LatinJ2
10:26:00 30/6909426Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R13
10:30:00 30/6919549Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R21
10:34:00 30/69231Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 LatinS,J3
10:38:00 30/69380Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC3
10:40:00 30/6909426Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R13
10:44:00 30/691959849Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R21
10:48:00 30/69690Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R2
10:52:00 30/69732Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J6
10:58:00 30/6959849Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R21
11:02:00 30/69981Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR3
11:04:00 30/610024Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ6
11:06:00 30/610146Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ8
11:08:00 30/610288Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS2
11:10:00 30/610354Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 LatinS,J3
11:14:00 30/610477Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J4
11:22:00 30/610556Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J6
11:30:00 30/610625Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS4
11:32:00 30/610711045Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR20
11:34:00 30/610879Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R3
11:38:00 30/610939Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC3
11:40:00 30/610711011245Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR20
11:42:00 30/611147Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS7
11:44:00 30/611011245Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR20
13:00:00 30/611376Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
13:10:00 30/611493Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
13:20:00 30/611540Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR3
13:22:00 30/611655Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J8
13:28:00 30/61171Chung kếtHạng C Nhi đồng LatinC,R,J3
13:34:00 30/611812168Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR10
13:36:00 30/61195Chung kếtHạng E3 Nhi đồng LatinJ3
13:38:00 30/612041Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 LatinJ3
13:40:00 30/611812168Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR10
13:42:00 30/612233Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J3
13:50:00 30/612374Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J6
13:58:00 30/612438Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R3
14:02:00 30/6125269Chung kếtHạng F2 Trung niên 2 StandardT2
14:04:00 30/612642Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 LatinS3
14:06:00 30/6127251Chung kếtHạng F1 Thanh niên StandardW3
14:08:00 30/612867Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC8
14:10:00 30/612973Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J5
14:16:00 30/613037Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J3
14:22:00 30/6131275Chung kếtHạng F1 Trung niên 3 StandardW2
14:24:00 30/613257Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J5
14:34:00 30/613394Chung kếtHạng A U21 LatinS,C,R,P,J4
15:30:00 30/6134242Chung kếtHạng A Thanh niên StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)5
15:50:00 30/6135288Chung kếtĐồng diễn Trung niênDD3
15:52:00 30/6136100Chung kếtHạng A Thanh niên LatinS(s),C,R,P,J(s)5
16:02:00 30/613797Chung kếtHạng D U21 LatinC,R2
16:06:00 30/613872Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R6
16:10:00 30/6139186Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW5
16:12:00 30/614069Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ5
16:14:00 30/6141252Chung kếtHạng F2 Thanh niên StandardT3
16:16:00 30/6142187Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT4
16:18:00 30/6143273Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 StandardW2
16:20:00 30/614470Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS2
16:22:00 30/6145191Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T4
16:26:00 30/6146274Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 StandardT2
16:28:00 30/6147192Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 StandardW,Q4
16:32:00 30/6148272Chung kếtHạng D Trung niên 3 StandardW,T3
16:36:00 30/6149188Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 StandardQ3
16:38:00 30/6150258Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T2
16:42:00 30/615171Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP3
16:44:00 30/6152190Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 StandardVW3
16:46:00 30/6153259Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW2
16:48:00 30/615475Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J5
16:58:00 30/615558Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J3
17:08:00 30/6156193Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 StandardW,F3
17:12:00 30/6157260Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 StandardT3
17:14:00 30/61586Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC7
17:16:00 30/6159189Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 StandardF3
17:18:00 30/6160254Chung kếtHạng FD Thanh niên StandardW,T2
17:22:00 30/61619Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R5
17:26:00 30/6162194Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 StandardT,Q4
17:30:00 30/61637Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR7
17:32:00 30/6164195Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 StandardT,F3
17:36:00 30/6165265Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T3
17:40:00 30/616610Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng LatinC,J3
17:44:00 30/6167196Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 StandardQ,F4
17:48:00 30/6168266Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW4
17:50:00 30/61698Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ4
17:52:00 30/6170204Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 StandardW2
17:54:00 30/6171246Chung kếtHạng E1 Thanh niên StandardW4
17:56:00 30/6172264Chung kếtHạng C Trung niên 2 StandardW,T,Q3
18:02:00 30/617312Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J4
18:08:00 30/6174205Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 StandardT2
18:10:00 30/6175247Chung kếtHạng E2 Thanh niên StandardT4
18:12:00 30/6176244Chung kếtHạng C Thanh niên StandardW,T,Q2
18:18:00 30/617716Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 LatinC,R3
18:22:00 30/6178103Chung kếtHạng D Thanh niên LatinC,R4
18:26:00 30/6179203Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 StandardW,T2
18:30:00 30/6180267Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 StandardT3
18:32:00 30/618117Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC3
18:34:00 30/6182239Chung kếtHạng D U21 StandardW,T2
18:38:00 30/6183248Chung kếtHạng E3 Thanh niên StandardQ3
18:40:00 30/618419Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ3
18:42:00 30/618561Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R5
18:46:00 30/6186102Chung kếtHạng C Thanh niên LatinC,R,J3
18:52:00 30/6187245Chung kếtHạng D Thanh niên StandardW,T4
18:56:00 30/618818Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR3
18:58:00 30/618963Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR5
19:00:00 30/6190243Chung kếtHạng B Thanh niên StandardW,T,SF,Q3
19:08:00 30/6191105Chung kếtHạng E2 Thanh niên LatinR5
19:10:00 30/619215Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 LatinC,R,J3
19:16:00 30/619396Chung kếtHạng C U21 LatinC,R,J3
19:22:00 30/6194257Chung kếtHạng C Trung niên 1 StandardW,T,Q3
19:28:00 30/619559Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J3
19:36:00 30/6196101Chung kếtHạng B Thanh niên LatinS,C,R,J3
19:44:00 30/619762Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC6
19:46:00 30/6198255Chung kếtHạng A Trung niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q3
19:56:00 30/6199104Chung kếtHạng E1 Thanh niên LatinC5
19:58:00 30/6200352Chung kếtHạng D Thanh niên Standard Rising StarsW,T3
20:00:00 30/620165Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 LatinS2
20:02:00 30/6202107Chung kếtHạng E4 Thanh niên LatinS2
20:04:00 30/620395Chung kếtHạng B U21 LatinS,C,R,J4
20:12:00 30/6204218Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q2
20:22:00 30/6205349Chung kếtHạng A Thanh niên Standard vô địch toàn năngW,T,VW,SF,Q3

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật