Chương trình thi đấu Giải Vô địch KVTT Tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 3, 2020

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
08:00 27/121379Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLBC4
08:01:00 27/122383Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC4
08:02:00 27/123388Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC2
08:03:00 27/124389Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBC3
08:04:00 27/125392Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLBC4
08:05:00 27/126394Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:06:00 27/127398Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLBC3
08:07:00 27/128401Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:08:00 27/129404Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1C4
08:09:00 27/1210407Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1C4
08:10:00 27/1211414Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLBC4
08:11:00 27/1212395Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:12:00 27/1213417Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2C4
08:13:00 27/1214420Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 2C4
08:14:00 27/1215423Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 3 Latin Vô địch các CLBC3
08:15:00 27/1216425Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2C4
08:16:00 27/1217429Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các Câu lạc bộC3
08:17:00 27/1218430Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các clbC3
08:18:00 27/1219431Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1C3
08:19:00 27/1220432Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1C3
08:20:00 27/1221435Chung kếtHạng F1 Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải DươngC3
08:21:00 27/1222441Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:22:00 27/1223452Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:23:00 27/1224442Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:24:00 27/1225443Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:25:00 27/1226444Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:26:00 27/1227445Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:27:00 27/1228453Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:28:00 27/1229454Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:29:00 27/1230456Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC3
08:30:00 27/1231457Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC3
08:31:00 27/1232458Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC3
08:32:00 27/1233455Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC2
08:33:00 27/1234459Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC3
08:34:00 27/1235460Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC3
08:35:00 27/1236466Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:36:00 27/1237469Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBC3
08:37:00 27/1238475Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC2
08:38:00 27/1239476Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:39:00 27/1240477Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:40:00 27/1241411Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC,J3
08:42:00 27/1242386Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC,R4
08:44:00 27/1243391Chung kếtHạng FD Thếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBC,R3
08:46:00 27/1244403Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC,R3
08:48:00 27/1245406Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1C,R4
08:50:00 27/1246409Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC,R3
08:52:00 27/1247416Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLBC,R4
08:54:00 27/1248419Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2C,R4
08:56:00 27/1249427Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBC,R4
08:58:00 27/1250428Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1C,R3
09:00:00 27/1251437Chung kếtHạng FD Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải DươngC,R3
09:02:00 27/1252382Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBJ3
09:03:00 27/1253413Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBJ3
09:04:00 27/1254421Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2J3
09:05:00 27/1255380Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBR4
09:06:00 27/1256384Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBR4
09:07:00 27/1257390Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBR3
09:08:00 27/1258393Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLBR3
09:09:00 27/1259399Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLBR3
09:10:00 27/1260402Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBR3
09:11:00 27/1261405Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1R4
09:12:00 27/1262415Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLBR4
09:13:00 27/1263436Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Sport WinR1
09:14:00 27/1264446Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBR3
09:15:00 27/1265447Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBR3
09:16:00 27/1266450Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBR3
09:17:00 27/1267464Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 Vô địch các CLBR3
09:18:00 27/1268465Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBR3
09:19:00 27/1269472Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBR4
09:20:00 27/1270381Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBS3
09:21:00 27/1271385Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBS3
09:22:00 27/1272412Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBS3
09:23:00 27/1273422Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBS2
09:24:00 27/1274479Chung kếtHạng A Thanh niên Latin rising starsS,C,R,P,J3
09:29:00 27/1275440Chung kếtHạng D người lớn Standard Rising StarsW,T3
09:31:00 27/1276478Chung kếtHạng A Vô địch Standard Thanh niênW,T,V,F,Q4
09:36:00 27/1277229Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 StandardW,VW3
09:39:24 27/1278253Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 StandardW,VW3
09:42:48 27/1279230Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW3
09:44:30 27/1280278Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW3
09:46:12 27/1281254Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW2
09:47:54 27/1282225Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 StandardW,T,Q3
09:53:00 27/1283273Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 StandardW,T,Q3
09:58:06 27/1284481Chung kếtHạng A Vô địch Latin Thanh niênS,C,R,P,J3
10:03:06 27/1285249Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q3
10:08:12 27/1286281Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 StandardSF2
10:09:54 27/1287180Chung kếtHạng D Trung niên 5 LatinC,R2
10:13:18 27/1288231Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 StandardT3
10:15:00 27/1289279Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT3
10:16:42 27/1290255Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT2
10:18:24 27/1291224Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 StandardW,T,VW,Q3
10:25:12 27/1292272Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,Q3
10:32:00 27/1293232Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 StandardQ3
10:33:42 27/1294248Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,Q3
10:40:30 27/1295296Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,Q2
10:47:18 27/1296227Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 StandardW,Q3
10:50:42 27/1297251Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 StandardW,Q3
10:54:06 27/1298181Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 LatinC2
10:55:48 27/1299228Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 StandardW,SF3
10:59:12 27/12100276Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 StandardW,SF3
11:02:36 27/12101252Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 StandardW,SF3
11:06:00 27/12102226Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 StandardW,T3
11:09:24 27/12103274Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 StandardW,T3
11:12:48 27/12104182Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 LatinR2
11:14:30 27/12105223Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 StandardW,T,VW,SF,Q9
11:23:00 27/12106271Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q5
11:31:30 27/12107247Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q5
11:40:00 27/12108283Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q2
11:48:30 27/12109295Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q3
11:57:00 27/12110191Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi FormationĐD18
12:27:00 27/1211111414Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC20
12:35:18 27/1211211562Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC12
12:40:36 27/1211398Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC2
12:42:18 27/1211111411714Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC20
12:44:00 27/1211211562Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC12
12:45:42 27/1211659Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J3
12:49:06 27/1211411714Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC20
12:50:48 27/1211861Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,P3
12:54:12 27/1211912213Bán kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R12
13:01:30 27/1212012358Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R13
13:08:48 27/1212194Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R2
13:12:12 27/1211912213Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R12
13:15:36 27/1212012358Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R13
13:19:00 27/12124106Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R3
13:22:24 27/12125356Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T3
13:25:48 27/1212612Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J5
13:30:54 27/1212757Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J7
13:36:00 27/12128105Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J3
13:41:06 27/12129141Chung kếtHạng C Người lớn LatinC,R,J3
13:46:12 27/12130357Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW2
13:47:54 27/12131132331Bán kếtHạng A Người lớn StandardW(s),V,SF,T(s),Q9
14:00 27/12Khai mạc
14:30:00 27/12131132331Chung kếtHạng A Người lớn StandardW(s),V,SF,T(s),Q9
14:45:00 27/12133139Chung kếtHạng A Người lớn LatinS(s),C,P,R(s),J6
15:00:00 27/1213413838Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC25
15:11:30 27/12135373Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 StandardW3
15:13:12 27/1213632Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J6
15:20:00 27/1213780Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J5
15:26:48 27/1213413814438Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC25
15:28:30 27/12139363Chung kếtHạng D Trung niên 3 StandardW,T2
15:31:54 27/12140372Chung kếtHạng D Trung niên 5 StandardW,T3
15:35:18 27/1214142Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP6
15:37:00 27/1214290Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP3
15:38:42 27/12143348Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T3
15:42:06 27/1213814438Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC25
15:43:48 27/12145365Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 StandardT2
15:45:30 27/1214614834Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R15
15:54:00 27/12147148Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch LatinC3
15:55:42 27/1214614834Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R15
15:59:06 27/12149150Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch LatinJ4
16:00:48 27/12150333Chung kếtHạng C Người lớn StandardW,T,Q3
16:05:54 27/12151152Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch LatinP3
16:07:36 27/12152177Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 LatinC2
16:09:18 27/12153342Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch StandardQ5
16:11:00 27/1215436Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinC,J5
16:14:24 27/12155149Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch LatinR3
16:16:06 27/12156178Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 LatinR2
16:17:48 27/12157151Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch LatinS3
16:19:30 27/12158343Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch StandardSF4
16:21:12 27/1215916339Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR17
16:28:18 27/12160336Chung kếtHạng E2 Người lớn StandardT3
16:30:00 27/12161176Chung kếtHạng D Trung niên 4 LatinC,R2
16:33:24 27/12162341Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch StandardT6
16:35:06 27/1215916316639Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR17
16:36:48 27/12164344Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch StandardVW4
16:38:30 27/12165377Chung kếtHạng E1 Trung niên 6 StandardW3
16:40:12 27/1216316639Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR17
16:41:54 27/12167335Chung kếtHạng E1 Người lớn StandardW4
16:43:36 27/12168340Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch StandardW6
16:45:18 27/1216940Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ6
16:47:00 27/12170334Chung kếtHạng D Người lớn StandardW,T5
16:50:24 27/12171140Chung kếtHạng B Người lớn LatinS,C,R,J3
16:57:12 27/12172332Chung kếtHạng B Người lớn StandardW,T,VW,Q2
17:04:00 27/1217317615Bán kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR12
17:08:42 27/1217417763Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR10
17:13:24 27/1217599Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR2
17:15:06 27/1217317615Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR12
17:16:48 27/1217417763Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR10
17:18:30 27/12178358Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 StandardT2
17:20:12 27/1217960Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinC,S4
17:23:36 27/12180108Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 LatinC,S3
17:27:00 27/1218116Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ5
17:28:42 27/1218264Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ4
17:30:24 27/1218311Chung kếtHạng FB Nhi đồng LatinS,C,R,J6
17:37:12 27/1218456Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J9
17:44:00 27/12185353Chung kếtHạng E5 Trung niên 1 StandardVW2
17:45:42 27/1218618Chung kếtHạng F5 Nhi đồng LatinP2
17:47:24 27/1218766Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP4
17:49:06 27/1218817Chung kếtHạng F4 Nhi đồng LatinS6
17:50:48 27/1218965Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS5
17:52:30 27/12190113Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS3
17:54:12 27/12191374Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 StandardT3
17:55:54 27/1219219655Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J13
18:08:18 27/12193350Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 StandardT3
18:10:00 27/1219410Chung kếtHạng FA Nhi đồng LatinS,C,R,P,J2
18:18:30 27/1219591Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
18:27:00 27/1219219655Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J13
18:35:30 27/12197103Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
18:44:00 27/1219886Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC3
18:45:42 27/12199352Chung kếtHạng E4 Trung niên 1 StandardSF2
18:47:24 27/1220020631Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J14
19:00:06 27/12201127Chung kếtHạng FA Trước Thanh niên LatinS,C,R,P,J3
19:08:36 27/1220267Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J2
19:17:06 27/12203212188Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten DanceS,C,R,P,J,W,T,VW,SF,15
19:38:36 27/12204345Chung kếtHạng A Trung niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q3
19:47:06 27/1220579Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J9
19:55:36 27/1220020631Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J14
20:04:06 27/1220783Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 LatinC,J3
20:07:30 27/1220837Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 LatinC,P5
20:10:54 27/1220985Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 LatinC,P3
20:14:18 27/12210132Chung kếtHạng FD2 Trước Thanh niên LatinC,S3
20:17:42 27/12211190Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten DanceS,C,R,P,J,W,T,VW,SF,8
20:34:42 27/12203212188Chung kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten DanceS,C,R,P,J,W,T,VW,SF,15
20:51:42 27/1221326Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC3
20:53:24 27/1221482Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R3
20:56:48 27/12215349Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW3
20:58:30 27/12216364Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 StandardW2
21:00:12 27/1221787Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR3
21:01:54 27/1221827Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR3
21:03:36 27/12219376Chung kếtHạng D Trung niên 6 StandardW,T3
21:07:00 27/1222033Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J6
21:12:06 27/1222181Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J5
21:17:12 27/12222378Chung kếtHạng E2 Trung niên 6 StandardT2
21:18:54 27/1222335Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,S9
21:22:18 27/1222484Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 LatinC,S3
21:25:42 27/1222520Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J2
21:32:30 27/1222688Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ3
21:34:12 27/1222721Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 LatinC,R,J2
21:39:18 27/1222841Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS7
21:41:00 27/1222989Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS3
21:42:42 27/1223022Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 LatinC,R5
Trao giải và bế mạc

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật