Giải Vô địch Cúp Các CLB KVTT Ninh Bình mở rộng lần thứ II, năm 2019

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 1: Hạng C Nhi đồng Latin - C,R,J
172Lê Thanh Đức2012Nguyễn Hồ Bảo Ngọc2012Q-Dance Center
156Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2012Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy2012Trần Thuỳ Dương2012Ninh Bình Dancesport
ND 5: Hạng E3 Nhi đồng Latin - J
172Lê Thanh Đức2012Nguyễn Hồ Bảo Ngọc2012Q-Dance Center
156Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2012Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy2012Trần Thuỳ Dương2012Ninh Bình Dancesport
ND 6: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
129Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE TP VINH
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên2012DreamDance Gia Lai
20Hoàng Thùy Dung2012Bảo Dance Sport Nghệ An
137Đào Ngọc Lâm Nhi2012Ninh Bình Dancesport
142Trịnh Ngọc Phương Anh2013Ninh Bình Dancesport
193Đặng Khánh Huyền2012Thái Bình dancesport
123Nguyễn Hà Diệp Vy2012MYDANCE
ND 7: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên2012DreamDance Gia Lai
62Phạm Nguyễn Đan Quỳnh2012Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
66Cao Nguyễn Đức Tâm2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Hoàng Thùy Dung2012Bảo Dance Sport Nghệ An
44Vũ Tuệ Nhi2012CLB TÂN LẠC DANCESPORT
193Đặng Khánh Huyền2012Thái Bình dancesport
123Nguyễn Hà Diệp Vy2012MYDANCE
ND 8: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
129Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE TP VINH
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên2012DreamDance Gia Lai
20Hoàng Thùy Dung2012Bảo Dance Sport Nghệ An
123Nguyễn Hà Diệp Vy2012MYDANCE
ND 9: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên2012DreamDance Gia Lai
62Phạm Nguyễn Đan Quỳnh2012Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
67Tô Minh Ngọc2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Hoàng Thùy Dung2012Bảo Dance Sport Nghệ An
193Đặng Khánh Huyền2012Thái Bình dancesport
ND 10: Hạng FD1 Nhi đồng Latin - C,J
129Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE TP VINH
20Hoàng Thùy Dung2012Bảo Dance Sport Nghệ An
123Nguyễn Hà Diệp Vy2012MYDANCE
ND 12: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên2012DreamDance Gia Lai
20Hoàng Thùy Dung2012Bảo Dance Sport Nghệ An
193Đặng Khánh Huyền2012Thái Bình dancesport
123Nguyễn Hà Diệp Vy2012MYDANCE
ND 15: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
203Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011Tj
172Lê Thanh Đức2012Nguyễn Hồ Bảo Ngọc2012Q-Dance Center
155Phạm Khánh Phương2011Vũ Yến Chi2011Ninh Bình Dancesport
ND 16: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R
203Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011Tj
82Bùi Quang Minh2010Nguyễn Anh Thư2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
48Vương Vũ Huy2010Nguyễn Hà Uyên Linh2010CLB Âu Cơ
ND 17: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
82Bùi Quang Minh2010Nguyễn Anh Thư2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
48Vương Vũ Huy2010Nguyễn Hà Uyên Linh2010CLB Âu Cơ
172Lê Thanh Đức2012Nguyễn Hồ Bảo Ngọc2012Q-Dance Center
ND 18: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R
48Vương Vũ Huy2010Nguyễn Hà Uyên Linh2010CLB Âu Cơ
172Lê Thanh Đức2012Nguyễn Hồ Bảo Ngọc2012Q-Dance Center
155Phạm Khánh Phương2011Vũ Yến Chi2011Ninh Bình Dancesport
ND 19: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J
48Vương Vũ Huy2010Nguyễn Hà Uyên Linh2010CLB Âu Cơ
172Lê Thanh Đức2012Nguyễn Hồ Bảo Ngọc2012Q-Dance Center
155Phạm Khánh Phương2011Vũ Yến Chi2011Ninh Bình Dancesport
ND 22: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
81Vũ Thanh Phương2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
83Đoàn Hương Trà2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
84Nguyễn Hải Yến2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên2012DreamDance Gia Lai
86Phạm phương Linh2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
58Huỳnh Trần Hà Vy2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Đặng Thảo Vy2010Bảo Dance Sport Nghệ An
23Hoàng Lê Quỳnh Anh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân2011Bảo Dance Sport Nghệ An
138Đào Diệp Lâm Anh2010Ninh Bình Dancesport
33Thái Võ Thục Ánh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
143Hoàng Diệp Anh2011Ninh Bình Dancesport
144Phạm Khánh Huyền2011Ninh Bình Dancesport
151Đinh Thị Phương Hà2010Ninh Bình Dancesport
71Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
177Dương Hà My2011SMART DANCE CENTER
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
219Phạm Ngọc Diệp2011Thái Bình dancesport
ND 23: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
83Đoàn Hương Trà2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
86Phạm phương Linh2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
59Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
68Nguyễn Thị Anh Thư2010Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Đặng Thảo Vy2010Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân2011Bảo Dance Sport Nghệ An
33Thái Võ Thục Ánh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
71Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
177Dương Hà My2011SMART DANCE CENTER
219Phạm Ngọc Diệp2011Thái Bình dancesport
ND 24: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
129Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE TP VINH
21Đặng Thảo Vy2010Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân2011Bảo Dance Sport Nghệ An
33Thái Võ Thục Ánh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
177Dương Hà My2011SMART DANCE CENTER
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
ND 25: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
129Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE TP VINH
176Nguyễn Hồng Anh2010SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My2011SMART DANCE CENTER
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
ND 26: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
79Bùi Quang Minh2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
80Nguyễn Anh Thư2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
81Vũ Thanh Phương2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
83Đoàn Hương Trà2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
84Nguyễn Hải Yến2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
86Phạm phương Linh2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
58Huỳnh Trần Hà Vy2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
59Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
63Trịnh Thảo Linh2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Đặng Thảo Vy2010Bảo Dance Sport Nghệ An
71Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Nguyễn Hồng Anh2010SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My2011SMART DANCE CENTER
ND 27: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J
58Huỳnh Trần Hà Vy2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
59Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Đặng Thảo Vy2010Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân2011Bảo Dance Sport Nghệ An
33Thái Võ Thục Ánh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
176Nguyễn Hồng Anh2010SMART DANCE CENTER
ND 28: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - R,J
176Nguyễn Hồng Anh2010SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My2011SMART DANCE CENTER
123Nguyễn Hà Diệp Vy2012MYDANCE
ND 29: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,S
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
20Hoàng Thùy Dung2012Bảo Dance Sport Nghệ An
176Nguyễn Hồng Anh2010SMART DANCE CENTER
ND 30: Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - R,S
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
176Nguyễn Hồng Anh2010SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My2011SMART DANCE CENTER
ND 31: Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - S,J
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
176Nguyễn Hồng Anh2010SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My2011SMART DANCE CENTER
ND 32: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
119Phạm Nguyễn Minh An2010MINH TÍN CLUB
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
58Huỳnh Trần Hà Vy2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
59Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Nguyễn Hồng Anh2010SMART DANCE CENTER
120Nguyễn Lâm Thùy Dương2011MINH TÍN CLUB
ND 33: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
81Vũ Thanh Phương2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
123Nguyễn Hà Diệp Vy2012MYDANCE
ND 37: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
50Nguyễn Trung Hiếu2009Hoàng Tường Chi2009CLB Âu Cơ
154Nguyễn Đoàn Gia Bình2009Nguyễn Thị Phương Lan2009Ninh Bình Dancesport
183Trần Văn Tuấn Anh2009Trần Ngọc Bảo Trâm2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 38: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R
50Nguyễn Trung Hiếu2009Hoàng Tường Chi2009CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc2009Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
183Trần Văn Tuấn Anh2009Trần Ngọc Bảo Trâm2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 39: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C
49Nguyễn Trung Hiếu2009Nguyễn Tường Vân2009CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc2009Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
125Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
ND 40: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R
50Nguyễn Trung Hiếu2009Hoàng Tường Chi2009CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc2009Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng2012Nguyễn Anh Thư2011Ninh Bình Dancesport
ND 41: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J
49Nguyễn Trung Hiếu2009Nguyễn Tường Vân2009CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc2009Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng2012Nguyễn Anh Thư2011Ninh Bình Dancesport
ND 42: Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - S
50Nguyễn Trung Hiếu2009Hoàng Tường Chi2009CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc2009Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng2012Nguyễn Anh Thư2011Ninh Bình Dancesport
ND 44: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C
205Nguyễn Ngọc Anh2008Tj
206Nguyễn Bảo Trâm Anh2008Tj
77Đoàn Hà Linh2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
78Nguyễn Anh Thư2009Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
101La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
13Nguyễn Thủy Tiên2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
60Dương Huyền Anh2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
103Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2008Bảo Dance Sport Nghệ An
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
24Nguyễn Trúc Linh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
145Nguyễn Minh Anh2009Ninh Bình Dancesport
148Nguyễn Ngọc Minh2009Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
45Bùi Tường Băng2009CLB TÂN LẠC DANCESPORT
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
194Lê Huyền Trang2008Thái Bình dancesport
121Vũ Minh Khánh2009MYDANCE
16Đỗ Trần Linh Anh2009-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 45: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R
205Nguyễn Ngọc Anh2008Tj
206Nguyễn Bảo Trâm Anh2008Tj
78Nguyễn Anh Thư2009Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
101La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
13Nguyễn Thủy Tiên2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
85Nguyễn Quỳnh Chi2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
60Dương Huyền Anh2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
64Dư Phạm Quỳnh Anh2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
65Đinh Phương Nhật Mai2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
103Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2008Bảo Dance Sport Nghệ An
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
145Nguyễn Minh Anh2009Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
194Lê Huyền Trang2008Thái Bình dancesport
222Đỗ Hoàng Ngân Anh2009CLB HH Dance Hà Nội
ND 46: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J
205Nguyễn Ngọc Anh2008Tj
13Nguyễn Thủy Tiên2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
61Nguyễn Khánh Vân2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2008Bảo Dance Sport Nghệ An
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
16Đỗ Trần Linh Anh2009-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 47: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - S
189Ngô Gia Hân2009TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
101La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
13Nguyễn Thủy Tiên2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
153Nguyễn Thiện Bảo2009Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
16Đỗ Trần Linh Anh2009-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 48: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - P
103Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
ND 49: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
205Nguyễn Ngọc Anh2008Tj
206Nguyễn Bảo Trâm Anh2008Tj
189Ngô Gia Hân2009TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
190Nguyễn Như Thảo2008TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
191Hàn Ngọc Minh Thư2009TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
77Đoàn Hà Linh2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
78Nguyễn Anh Thư2009Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
101La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
85Nguyễn Quỳnh Chi2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
60Dương Huyền Anh2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2008Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
135Phạm Hương Thảo2009Ninh Bình Dancesport
153Nguyễn Thiện Bảo2009Ninh Bình Dancesport
46Nguyễn trang Nhung2008CLB TÂN LẠC DANCESPORT
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
194Lê Huyền Trang2008Thái Bình dancesport
185Trần Văn Tuấn Anh2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 50: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
76Lại Ánh Dương2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
158Vũ Phạm Hà Vy2009Ninh Bình Dancesport
18Lê Thị Thanh Thủy2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 51: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - R,J
76Lại Ánh Dương2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
13Nguyễn Thủy Tiên2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
25Hoàng Hạnh Chi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
194Lê Huyền Trang2008Thái Bình dancesport
ND 52: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,S
103Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
ND 53: Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - R,S
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
188Trần Ngọc Bảo Trâm2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 54: Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - S,J
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư2009SMART DANCE CENTER
ND 55: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
205Nguyễn Ngọc Anh2008Tj
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
60Dương Huyền Anh2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
61Nguyễn Khánh Vân2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
103Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
178Hoàng Thanh Trúc2009SMART DANCE CENTER
ND 56: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
101La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
61Nguyễn Khánh Vân2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
178Hoàng Thanh Trúc2009SMART DANCE CENTER
ND 57: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
101La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
103Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
178Hoàng Thanh Trúc2009SMART DANCE CENTER
ND 58: Hạng A Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
204Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
41Lê Hoàng Bảo Thiên2007Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
ND 59: Hạng B Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
204Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
41Lê Hoàng Bảo Thiên2007Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
ND 61: Hạng D Thiếu niên 1 Latin - C,R
12Nguyễn Văn Đạt2007Lê Thị Thanh Thủy2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
54Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
183Trần Văn Tuấn Anh2009Trần Ngọc Bảo Trâm2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 62: Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - C
12Nguyễn Văn Đạt2007Lê Thị Thanh Thủy2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
54Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
125Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
183Trần Văn Tuấn Anh2009Trần Ngọc Bảo Trâm2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 63: Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - R
12Nguyễn Văn Đạt2007Lê Thị Thanh Thủy2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
54Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
183Trần Văn Tuấn Anh2009Trần Ngọc Bảo Trâm2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 65: Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - S
12Nguyễn Văn Đạt2007Lê Thị Thanh Thủy2008-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 67: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007DreamDance Gia Lai
14Nguyễn Phạm Phương Nhi2006-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
57Vũ Thị Hương Linh2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
178Hoàng Thanh Trúc2009SMART DANCE CENTER
185Trần Văn Tuấn Anh2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
186Vũ Hoàng Việt Anh2007TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
188Trần Ngọc Bảo Trâm2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 68: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007DreamDance Gia Lai
14Nguyễn Phạm Phương Nhi2006-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
57Vũ Thị Hương Linh2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
47Chu Phương Anh2007CLB TÂN LẠC DANCESPORT
178Hoàng Thanh Trúc2009SMART DANCE CENTER
185Trần Văn Tuấn Anh2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
186Vũ Hoàng Việt Anh2007TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
187Nguyễn Thảo Ly2007TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
188Trần Ngọc Bảo Trâm2009TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 69: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - J
128Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
14Nguyễn Phạm Phương Nhi2006-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
178Hoàng Thanh Trúc2009SMART DANCE CENTER
179Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
124Trương Tú Anh2006MYDANCE
ND 70: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - S
178Hoàng Thanh Trúc2009SMART DANCE CENTER
179Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 71: Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - P
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007DreamDance Gia Lai
178Hoàng Thanh Trúc2009SMART DANCE CENTER
179Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 72: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
57Vũ Thị Hương Linh2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
179Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
186Vũ Hoàng Việt Anh2007TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
187Nguyễn Thảo Ly2007TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
223Nguyễn Thủy Tiên2006CLB HH Dance Hà Nội
ND 73: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
75Lại Phương Anh2006Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
124Trương Tú Anh2006MYDANCE
221Phan Thủy Tiên2006CLB HH Dance Hà Nội
223Nguyễn Thủy Tiên2006CLB HH Dance Hà Nội
ND 74: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007DreamDance Gia Lai
61Nguyễn Khánh Vân2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
124Trương Tú Anh2006MYDANCE
221Phan Thủy Tiên2006CLB HH Dance Hà Nội
ND 75: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007DreamDance Gia Lai
171Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
17Nguyễn Phương Anh2007-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
221Phan Thủy Tiên2006CLB HH Dance Hà Nội
ND 76: Hạng A Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
204Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
181Triệu Phan Việt2005Đặng Ngọc Minh Châu2007SMART DANCE CENTER
ND 77: Hạng B Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
204Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
41Lê Hoàng Bảo Thiên2007Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
181Triệu Phan Việt2005Đặng Ngọc Minh Châu2007SMART DANCE CENTER
ND 79: Hạng D Thiếu niên 2 Latin - C,R
41Lê Hoàng Bảo Thiên2007Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
54Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
184Vũ Hoàng Việt Anh2007Nguyễn Thảo Ly2007TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 80: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - C
41Lê Hoàng Bảo Thiên2007Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
54Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
184Vũ Hoàng Việt Anh2007Nguyễn Thảo Ly2007TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 81: Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - R
41Lê Hoàng Bảo Thiên2007Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
54Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
184Vũ Hoàng Việt Anh2007Nguyễn Thảo Ly2007TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
ND 85: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - C
56Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
57Vũ Thị Hương Linh2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
ND 86: Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - R
75Lại Phương Anh2006Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
179Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 87: Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - J
56Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
179Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 88: Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - S
14Nguyễn Phạm Phương Nhi2006-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
179Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 90: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R
75Lại Phương Anh2006Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
124Trương Tú Anh2006MYDANCE
ND 91: Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
171Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
118Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
ND 92: Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
56Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
118Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
ND 93: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
56Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
118Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
ND 94: Hạng A U21 Latin - S,C,R,P,J
204Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
40Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2006CK Team
53Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001Clb Starkid Quảng Ninh
174Nguyễn Quý Dương2003Vũ Thúy Quỳnh2006SMART DANCE CENTER
ND 95: Hạng B U21 Latin - S,C,R,J
204Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
39Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Ngọc Thanh My2005CK Team
41Lê Hoàng Bảo Thiên2007Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
53Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001Clb Starkid Quảng Ninh
ND 96: Hạng C U21 Latin - C,R,J
11Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
39Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Ngọc Thanh My2005CK Team
41Lê Hoàng Bảo Thiên2007Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
ND 97: Hạng D U21 Latin - C,R
11Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 100: Hạng A Thanh niên Latin - C(s),S,R,P,J(s)
38Nguyễn Quang Huy1996Lê Thục Hiền2001CK TEAM
40Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2006CK Team
53Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001Clb Starkid Quảng Ninh
174Nguyễn Quý Dương2003Vũ Thúy Quỳnh2006SMART DANCE CENTER
181Triệu Phan Việt2005Đặng Ngọc Minh Châu2007SMART DANCE CENTER
ND 101: Hạng B Thanh niên Latin - S,C,R,J
39Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Ngọc Thanh My2005CK Team
53Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001Clb Starkid Quảng Ninh
174Nguyễn Quý Dương2003Vũ Thúy Quỳnh2006SMART DANCE CENTER
ND 102: Hạng C Thanh niên Latin - C,R,J
115Bùi Đức Thiện1993Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
39Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Ngọc Thanh My2005CK Team
181Triệu Phan Việt2005Đặng Ngọc Minh Châu2007SMART DANCE CENTER
ND 103: Hạng D Thanh niên Latin - C,R
115Bùi Đức Thiện1993Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
180Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
182Phạm Ngọc Điệp1984Đỗ Thuý Huyền1970SMART DANCE CENTER
195Nguyễn Tiến Thành1996Mai Thị Hòa1988Thái Bình dancesport
ND 104: Hạng E1 Thanh niên Latin - C
115Bùi Đức Thiện1993Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
11Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
180Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
182Phạm Ngọc Điệp1984Đỗ Thuý Huyền1970SMART DANCE CENTER
195Nguyễn Tiến Thành1996Mai Thị Hòa1988Thái Bình dancesport
ND 105: Hạng E2 Thanh niên Latin - R
115Bùi Đức Thiện1993Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
11Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
180Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
182Phạm Ngọc Điệp1984Đỗ Thuý Huyền1970SMART DANCE CENTER
195Nguyễn Tiến Thành1996Mai Thị Hòa1988Thái Bình dancesport
ND 107: Hạng E4 Thanh niên Latin - S
115Bùi Đức Thiện1993Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
11Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 109: Hạng F1 Thanh niên Latin - C
26Nguyên Hà Trang1994Bảo Dance Sport Nghệ An
31Trương Cẩm Tú1993Bảo Dance Sport Nghệ An
35Lê Thị Như Quynh1993Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 119: Hạng F1 Trung niên 1 Latin - C
27Nguyễn Thị Vân1974Bảo Dance Sport Nghệ An
30Phạm Mai An1985Bảo Dance Sport Nghệ An
34Nguyễn Thu Hiền1982Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 126: Hạng F1 Trung niên 2 Latin - C
27Nguyễn Thị Vân1974Bảo Dance Sport Nghệ An
28Nguyễn Thị Hoàn1972Bảo Dance Sport Nghệ An
32Nguyễn Thị Hương Giang1975Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 186: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - W
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
121Vũ Minh Khánh2009MYDANCE
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
ND 187: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - T
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
ND 188: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Q
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
ND 189: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - F
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
ND 190: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - VW
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
ND 191: Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - W,T
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 192: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - W,Q
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 193: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - W,F
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
ND 194: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - T,Q
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 195: Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard - T,F
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
ND 196: Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Standard - Q,F
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 203: Hạng D Thiếu niên 1 Standard - W,T
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
125Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
ND 204: Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - W
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
125Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
ND 205: Hạng E2 Thiếu niên 1 Standard - T
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
125Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Vương Quỳnh Anh2011MYDANCE
ND 218: Hạng A Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
181Triệu Phan Việt2005Đặng Ngọc Minh Châu2007SMART DANCE CENTER
ND 239: Hạng D U21 Standard - W,T
117Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
174Nguyễn Quý Dương2003Vũ Thúy Quỳnh2006SMART DANCE CENTER
ND 242: Hạng A Thanh niên Standard - W(s),T,VW,SF,Q(s)
199Đỗ Trung Anh1983Lê Thị Tâm1965Thăng Long
173Hoàng Tiến Mạnh2004Văn Quỳnh Phương2007SMART DANCE CENTER
73Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
74Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
181Triệu Phan Việt2005Đặng Ngọc Minh Châu2007SMART DANCE CENTER
ND 243: Hạng B Thanh niên Standard - W,T,SF,Q
196Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1960Thăng Long
173Hoàng Tiến Mạnh2004Văn Quỳnh Phương2007SMART DANCE CENTER
181Triệu Phan Việt2005Đặng Ngọc Minh Châu2007SMART DANCE CENTER
ND 244: Hạng C Thanh niên Standard - W,T,Q
199Đỗ Trung Anh1983Lê Thị Tâm1965Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 245: Hạng D Thanh niên Standard - W,T
197Vũ Nhật Mạnh1983Phạm Thu Thủy1968Thăng Long
174Nguyễn Quý Dương2003Vũ Thúy Quỳnh2006SMART DANCE CENTER
126Nguyễn Anh Tú1990Đặng Thu Huyền1992My Wings Dance
113Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 246: Hạng E1 Thanh niên Standard - W
174Nguyễn Quý Dương2003Vũ Thúy Quỳnh2006SMART DANCE CENTER
126Nguyễn Anh Tú1990Đặng Thu Huyền1992My Wings Dance
113Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
180Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
ND 247: Hạng E2 Thanh niên Standard - T
197Vũ Nhật Mạnh1983Phạm Thu Thủy1968Thăng Long
174Nguyễn Quý Dương2003Vũ Thúy Quỳnh2006SMART DANCE CENTER
126Nguyễn Anh Tú1990Đặng Thu Huyền1992My Wings Dance
113Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 248: Hạng E3 Thanh niên Standard - Q
196Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1960Thăng Long
173Hoàng Tiến Mạnh2004Văn Quỳnh Phương2007SMART DANCE CENTER
73Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 251: Hạng F1 Thanh niên Standard - W
134Lã Yến Nhi2006Ninh Bình Dancesport
127Bùi Thị Hồng1968My Wings Dance
124Trương Tú Anh2006MYDANCE
ND 252: Hạng F2 Thanh niên Standard - T
134Lã Yến Nhi2006Ninh Bình Dancesport
127Bùi Thị Hồng1968My Wings Dance
124Trương Tú Anh2006MYDANCE
ND 254: Hạng FD Thanh niên Standard - W,T
127Bùi Thị Hồng1968My Wings Dance
124Trương Tú Anh2006MYDANCE
ND 255: Hạng A Trung niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
199Đỗ Trung Anh1983Lê Thị Tâm1965Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
74Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
ND 257: Hạng C Trung niên 1 Standard - W,T,Q
198Nguyễn Phú Đức1957Nguyễn Phương Hoa1972Thăng Long
199Đỗ Trung Anh1983Lê Thị Tâm1965Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 258: Hạng D Trung niên 1 Standard - W,T
196Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1960Thăng Long
114Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 259: Hạng E1 Trung niên 1 Standard - W
197Vũ Nhật Mạnh1983Phạm Thu Thủy1968Thăng Long
114Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 260: Hạng E2 Trung niên 1 Standard - T
197Vũ Nhật Mạnh1983Phạm Thu Thủy1968Thăng Long
198Nguyễn Phú Đức1957Nguyễn Phương Hoa1972Thăng Long
114Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 264: Hạng C Trung niên 2 Standard - W,T,Q
196Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1960Thăng Long
198Nguyễn Phú Đức1957Nguyễn Phương Hoa1972Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 265: Hạng D Trung niên 2 Standard - W,T
196Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1960Thăng Long
198Nguyễn Phú Đức1957Nguyễn Phương Hoa1972Thăng Long
200Vương Đức Long1960Trần Thị Tuyết Oanh1963Thăng Long
ND 266: Hạng E1 Trung niên 2 Standard - W
198Nguyễn Phú Đức1957Nguyễn Phương Hoa1972Thăng Long
200Vương Đức Long1960Trần Thị Tuyết Oanh1963Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
201Ngô Văn Minh1944Hoàng Thị Oanh1954Thăng Long
ND 267: Hạng E2 Trung niên 2 Standard - T
198Nguyễn Phú Đức1957Nguyễn Phương Hoa1972Thăng Long
200Vương Đức Long1960Trần Thị Tuyết Oanh1963Thăng Long
201Ngô Văn Minh1944Hoàng Thị Oanh1954Thăng Long
ND 269: Hạng F2 Trung niên 2 Standard - T
42Nguyễn Thị Bích Thuỷ1963CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
127Bùi Thị Hồng1968My Wings Dance
ND 272: Hạng D Trung niên 3 Standard - W,T
200Vương Đức Long1960Trần Thị Tuyết Oanh1963Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
201Ngô Văn Minh1944Hoàng Thị Oanh1954Thăng Long
ND 273: Hạng E1 Trung niên 3 Standard - W
200Vương Đức Long1960Trần Thị Tuyết Oanh1963Thăng Long
201Ngô Văn Minh1944Hoàng Thị Oanh1954Thăng Long
ND 274: Hạng E2 Trung niên 3 Standard - T
200Vương Đức Long1960Trần Thị Tuyết Oanh1963Thăng Long
201Ngô Văn Minh1944Hoàng Thị Oanh1954Thăng Long
ND 275: Hạng F1 Trung niên 3 Standard - W
42Nguyễn Thị Bích Thuỷ1963CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
127Bùi Thị Hồng1968My Wings Dance
ND 286: Đồng diễn Trẻ em - DD
43Đồng Diễn ChaCha9CLB Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
ND 288: Đồng diễn Trung niên - DD
36Chachacha4Bảo Dance Sport Nghệ An
37Chachacha4Bảo Dance Sport Nghệ An
192SamBa11Thái Bình Dancesport
ND 289: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc - C
207Phạm Quỳnh Trang2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
104Nguyễn Phương Chi2014Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
208Vũ Linh Đan2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 290: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 2 - C
210Phạm Ngọc Mai2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
211Nguyễn Thị Như Quỳnh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
212Hà Thế Hưng2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
219Phạm Ngọc Diệp2011Thái Bình dancesport
ND 291: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 3 - C
213Nguyễn Trọng Nhân2008TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
214Nguyễn Vũ Khánh Ly2007TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
215Trần Hoàng Hải Anh2008TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 292: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 4 - C
105Phùng Hà Thu2015Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
106Vũ Thị Thùy Dương2014Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
112Ngô Thanh Trúc2014Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
ND 293: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 5 - C
207Phạm Quỳnh Trang2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
211Nguyễn Thị Như Quỳnh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
107Đỗ Phương Thảo2012Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
218Nguyễn Ngọc Diệp2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 294: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 6 - C
208Vũ Linh Đan2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
212Hà Thế Hưng2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
108Phạm Thị Phương Mai2011Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
ND 295: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 7 - C
209Nguyễn Hạnh Phương2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
210Phạm Ngọc Mai2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
109Lê Thị Thanh Bình2010Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
ND 296: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 8 - C
213Nguyễn Trọng Nhân2008TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
214Nguyễn Vũ Khánh Ly2007TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
110Nguyễn Ngọc Anh2009Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
ND 297: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 9 - C
215Trần Hoàng Hải Anh2008TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
110Nguyễn Ngọc Anh2009Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
111Nguyễn Hoàng Ngọc Ngân2011Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
219Phạm Ngọc Diệp2011Thái Bình dancesport
ND 298: Hạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 10 - C
216Nguyễn Trọng Nhân2008Nguyễn Thị Như Quỳnh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
217Hà Thế Hưng2011Nguyễn Hạnh Phương2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
70Vũ Hồng Phúc2009Hồ Ngọc Linh Đan2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 299: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 1 - C
63Trịnh Thảo Linh2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
66Cao Nguyễn Đức Tâm2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
69Trần Bảo Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 300: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 2 - C
67Tô Minh Ngọc2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
16Đỗ Trần Linh Anh2009-Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 301: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 3 - C
59Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
64Dư Phạm Quỳnh Anh2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
65Đinh Phương Nhật Mai2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 302: Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 4 - R
63Trịnh Thảo Linh2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
66Cao Nguyễn Đức Tâm2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
69Trần Bảo Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 303: Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 5 - R
67Tô Minh Ngọc2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 304: Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 6 - R
58Huỳnh Trần Hà Vy2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
64Dư Phạm Quỳnh Anh2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
65Đinh Phương Nhật Mai2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 305: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance - J
129Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE TP VINH
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên2012DreamDance Gia Lai
ND 307: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance - C
129Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE TP VINH
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên2012DreamDance Gia Lai
89Phạm Dương Hà My2010Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 308: Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - C
88Đỗ Ngọc Hà2010Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
89Phạm Dương Hà My2010Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 309: Hạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - C
96Nguyễn Quỳnh Chi2012Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
97Nguyễn Mai Anh2012Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
98Trần Thị Yến Nhi2011Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 310: Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - C
90Đặng Thị Ngọc Lan2010Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
91Đỗ Trúc Linh2011Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
92Nguyễn Ngọc Diệp2011Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 311: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - C
93Ăn Thu Trang2008Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
94Bùi Mai Anh2009Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 312: Hạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - C
88Đỗ Ngọc Hà2010Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
91Đỗ Trúc Linh2011Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
97Nguyễn Mai Anh2012Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 313: Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - C
92Nguyễn Ngọc Diệp2011Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
96Nguyễn Quỳnh Chi2012Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
98Trần Thị Yến Nhi2011Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 314: Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - C
94Bùi Mai Anh2009Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 315: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - C
89Phạm Dương Hà My2010Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
90Đặng Thị Ngọc Lan2010Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
93Ăn Thu Trang2008Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
ND 316: Hạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB - C
82Bùi Quang Minh2010Nguyễn Anh Thư2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
172Lê Thanh Đức2012Nguyễn Hồ Bảo Ngọc2012Q-Dance Center
ND 317: Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Ninh Bình - C
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2008Bảo Dance Sport Nghệ An
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 318: Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Bình - C
24Nguyễn Trúc Linh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân2011Bảo Dance Sport Nghệ An
33Thái Võ Thục Ánh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 319: Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Binh 1 - C
84Nguyễn Hải Yến2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
21Đặng Thảo Vy2010Bảo Dance Sport Nghệ An
23Hoàng Lê Quỳnh Anh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 320: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU HÀ NAM - C,R
80Nguyễn Anh Thư2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
86Phạm phương Linh2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
45Bùi Tường Băng2009CLB TÂN LẠC DANCESPORT
ND 321: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - C,R
77Đoàn Hà Linh2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
85Nguyễn Quỳnh Chi2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
46Nguyễn trang Nhung2008CLB TÂN LẠC DANCESPORT
ND 322: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - C,R
79Bùi Quang Minh2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
83Đoàn Hương Trà2010Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
44Vũ Tuệ Nhi2012CLB TÂN LẠC DANCESPORT
ND 323: Hạng FD Thiếu nhi1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - C,R
81Vũ Thanh Phương2011Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
44Vũ Tuệ Nhi2012CLB TÂN LẠC DANCESPORT
46Nguyễn trang Nhung2008CLB TÂN LẠC DANCESPORT
ND 324: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - C,R
76Lại Ánh Dương2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
77Đoàn Hà Linh2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
45Bùi Tường Băng2009CLB TÂN LẠC DANCESPORT
47Chu Phương Anh2007CLB TÂN LẠC DANCESPORT
ND 325: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - C,R
78Nguyễn Anh Thư2009Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
85Nguyễn Quỳnh Chi2008Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
47Chu Phương Anh2007CLB TÂN LẠC DANCESPORT
ND 326: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 1 - C
137Đào Ngọc Lâm Nhi2012Ninh Bình Dancesport
144Phạm Khánh Huyền2011Ninh Bình Dancesport
160Phạm Khánh Phương2011Ninh Bình Dancesport
ND 327: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 2 - C
138Đào Diệp Lâm Anh2010Ninh Bình Dancesport
139Lã Phúc Đạt2013Ninh Bình Dancesport
141Trần Thuỳ Dương2011Ninh Bình Dancesport
ND 328: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 3 - C
136Lưu Bảo Khánh2011Ninh Bình Dancesport
140Nguyễn Đoàn Bảo Huy2011Ninh Bình Dancesport
161Vũ Yến Chi2011Ninh Bình Dancesport
ND 329: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 4 - C
142Trịnh Ngọc Phương Anh2013Ninh Bình Dancesport
143Hoàng Diệp Anh2011Ninh Bình Dancesport
151Đinh Thị Phương Hà2010Ninh Bình Dancesport
ND 330: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 5 - C
163Lê Thu Thảo Đan2014Ninh Bình Dancesport
164Nguyễn Vũ Phúc2013Ninh Bình Dancesport
167Trịnh Uyên Nhi2011Ninh Bình Dancesport
ND 331: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 6 - C
147Nguyễn Đinh Thế Tùng2012Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
152Nguyễn Đoàn Gia Bình2010Ninh Bình Dancesport
ND 332: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 7 - C
134Lã Yến Nhi2006Ninh Bình Dancesport
135Phạm Hương Thảo2009Ninh Bình Dancesport
153Nguyễn Thiện Bảo2009Ninh Bình Dancesport
ND 333: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 8 - C
129Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE TP VINH
168Trần Phương Huyền2012Ninh Bình Dancesport
169Nguyễn Hà Ngân2012Ninh Bình Dancesport
ND 334: Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 9 - R
137Đào Ngọc Lâm Nhi2012Ninh Bình Dancesport
143Hoàng Diệp Anh2011Ninh Bình Dancesport
144Phạm Khánh Huyền2011Ninh Bình Dancesport
ND 335: Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 10 - R
138Đào Diệp Lâm Anh2010Ninh Bình Dancesport
142Trịnh Ngọc Phương Anh2013Ninh Bình Dancesport
151Đinh Thị Phương Hà2010Ninh Bình Dancesport
ND 336: Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 11 - R
146Nguyễn Anh Thư2011Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
152Nguyễn Đoàn Gia Bình2010Ninh Bình Dancesport
ND 337: Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 12 - R
134Lã Yến Nhi2006Ninh Bình Dancesport
135Phạm Hương Thảo2009Ninh Bình Dancesport
162Trịnh Thị Tuyết Thu2008Ninh Bình Dancesport
ND 338: Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 13 - R
148Nguyễn Ngọc Minh2009Ninh Bình Dancesport
158Vũ Phạm Hà Vy2009Ninh Bình Dancesport
168Trần Phương Huyền2012Ninh Bình Dancesport
ND 339: Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 14 - J
137Đào Ngọc Lâm Nhi2012Ninh Bình Dancesport
143Hoàng Diệp Anh2011Ninh Bình Dancesport
151Đinh Thị Phương Hà2010Ninh Bình Dancesport
ND 340: Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 15 - J
138Đào Diệp Lâm Anh2010Ninh Bình Dancesport
142Trịnh Ngọc Phương Anh2013Ninh Bình Dancesport
144Phạm Khánh Huyền2011Ninh Bình Dancesport
ND 341: Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 16 - J
148Nguyễn Ngọc Minh2009Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
152Nguyễn Đoàn Gia Bình2010Ninh Bình Dancesport
ND 342: Hạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz - W
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
134Lã Yến Nhi2006Ninh Bình Dancesport
135Phạm Hương Thảo2009Ninh Bình Dancesport
148Nguyễn Ngọc Minh2009Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
150Nguyễn Thị Phương Lan2009Ninh Bình Dancesport
153Nguyễn Thiện Bảo2009Ninh Bình Dancesport
158Vũ Phạm Hà Vy2009Ninh Bình Dancesport
162Trịnh Thị Tuyết Thu2008Ninh Bình Dancesport
ND 343: Hạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien - VW
130Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền2009Ninh Bình Dancesport
134Lã Yến Nhi2006Ninh Bình Dancesport
150Nguyễn Thị Phương Lan2009Ninh Bình Dancesport
158Vũ Phạm Hà Vy2009Ninh Bình Dancesport
162Trịnh Thị Tuyết Thu2008Ninh Bình Dancesport
ND 344: Hạng E1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 17 - C
155Phạm Khánh Phương2011Vũ Yến Chi2011Ninh Bình Dancesport
156Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2012Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy2012Trần Thuỳ Dương2012Ninh Bình Dancesport
ND 345: Hạng E2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 18 - R
155Phạm Khánh Phương2011Vũ Yến Chi2011Ninh Bình Dancesport
156Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2012Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy2012Trần Thuỳ Dương2012Ninh Bình Dancesport
ND 346: Hạng E3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 19 - J
155Phạm Khánh Phương2011Vũ Yến Chi2011Ninh Bình Dancesport
156Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2012Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy2012Trần Thuỳ Dương2012Ninh Bình Dancesport
ND 347: Hạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 7 - C,R
64Dư Phạm Quỳnh Anh2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
65Đinh Phương Nhật Mai2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 348: Hạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 8 - C,R
66Cao Nguyễn Đức Tâm2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
67Tô Minh Ngọc2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
69Trần Bảo Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 349: Hạng A Thanh niên Standard vô địch toàn năng - W,T,VW,SF,Q
173Hoàng Tiến Mạnh2004Văn Quỳnh Phương2007SMART DANCE CENTER
73Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
74Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
ND 350: Hạng E1 Thanh niên Standard vô địch Ninh Bình - W
113Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
114Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
180Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
ND 351: Hạng E2 Thanh niên Standard điệu Tango - T
126Nguyễn Anh Tú1990Đặng Thu Huyền1992My Wings Dance
114Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
180Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
ND 352: Hạng D Thanh niên Standard Rising Stars - W,T
126Nguyễn Anh Tú1990Đặng Thu Huyền1992My Wings Dance
113Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
114Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 354: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Vô Địch Miền Bắc 11 - C
104Nguyễn Phương Chi2014Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
209Nguyễn Hạnh Phương2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
218Nguyễn Ngọc Diệp2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 355: Hạng FD Thiếu nhi Latin Modern Kids - C,R
189Ngô Gia Hân2009TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
190Nguyễn Như Thảo2008TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
191Hàn Ngọc Minh Thư2009TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật