Giải KVTT Phượng Hoàng Trung Đô - Cup Nice Dance mở rộng lần thứ III năm 2019

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 8: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền2013NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
45Trần Khánh Vy2012CK TEAM
11Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
175Nguyễn Bảo Trâm2012Q-Dance Center
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi2012Q-Dance Center
188Nguyễn Thị Hoàng Anh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
62Nguyễn Hoàng Bình Lộc2013CLB Happy Dance
36Cao Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
218Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
ND 9: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
45Trần Khánh Vy2012CK TEAM
11Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi2012Q-Dance Center
218Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
ND 10: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà2012NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân2013NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh2013NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc2012NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp2012NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai2012NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My2012NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý2012NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền2013NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
198Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
45Trần Khánh Vy2012CK TEAM
11Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
176Hoàng Ngọc Bảo Châu2012Q-Dance Center
94Nguyễn Kim Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
36Cao Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
169Đào Ngọc Diệp2012NICE DANCE TP VINH
ND 11: Hạng F4 Nhi đồng Latin - S
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà2012NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân2013NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh2013NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc2012NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp2012NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai2012NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My2012NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý2012NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền2013NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
188Nguyễn Thị Hoàng Anh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
169Đào Ngọc Diệp2012NICE DANCE TP VINH
ND 12: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
175Nguyễn Bảo Trâm2012Q-Dance Center
176Hoàng Ngọc Bảo Châu2012Q-Dance Center
188Nguyễn Thị Hoàng Anh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
218Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
52Nguyễn Hải Băng2012CK TEAM
ND 13: Hạng FD1 Nhi đồng Latin - C,J
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
213Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
16Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
36Cao Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
52Nguyễn Hải Băng2012CK TEAM
ND 14: Hạng FD2 Nhi đồng Latin - R,J
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
198Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
213Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
16Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
52Nguyễn Hải Băng2012CK TEAM
ND 15: Hạng FD3 Nhi đồng Latin - C,S
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
16Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
188Nguyễn Thị Hoàng Anh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
ND 16: Hạng FD4 Nhi đồng Latin - R,S
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
52Nguyễn Hải Băng2012CK TEAM
ND 17: Hạng FD5 Nhi đồng Latin - S,J
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà2012NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân2013NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh2013NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc2012NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp2012NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai2012NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My2012NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý2012NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
16Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
169Đào Ngọc Diệp2012NICE DANCE TP VINH
ND 18: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
198Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
213Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
16Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
94Nguyễn Kim Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
52Nguyễn Hải Băng2012CK TEAM
ND 19: Hạng FB Nhi đồng Latin - S,C,R,J
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
213Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
45Trần Khánh Vy2012CK TEAM
16Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
176Hoàng Ngọc Bảo Châu2012Q-Dance Center
188Nguyễn Thị Hoàng Anh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
ND 20: Hạng FA Nhi đồng Latin - S,C,R,P,J
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
45Trần Khánh Vy2012CK TEAM
16Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 22: Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
141Phan Tuấn Anh2010Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ2011Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 23: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
141Phan Tuấn Anh2010Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ2011Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 24: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R
141Phan Tuấn Anh2010Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ2011Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 25: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
141Phan Tuấn Anh2010Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ2011Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 26: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R
141Phan Tuấn Anh2010Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ2011Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 27: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J
141Phan Tuấn Anh2010Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ2011Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 28: Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - S
141Phan Tuấn Anh2010Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ2011Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 30: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy2011NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
71Lưu Gia Hân2011CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh2010CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2011CK TEAM
14Lê Phúc Trà My2010Bảo Dance Sport Nghệ An
15Đậu Thị Lan Anh2010Bảo Dance Sport Nghệ An
18Ngô Bảo Hân2010Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
30Bùi Việt Hà2011Bảo Dance Sport Nghệ An
32Đậu Mai Phương Linh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
33Hoàng Lê Quỳnh Anh2011Bảo Dance Sport Nghệ An
174Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
48Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
207Vũ Thanh Vân2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
61Hoàng Nhật Uyên2010CLB Happy Dance
63Nguyễn Chu Diệp Khanh2011CLB Happy Dance
64Phạm Ngọc Linh Nhi2011CLB Happy Dance
208Nguyễn Thảo Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
209Nguyễn Minh Phương2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
219Nguyễn Thiên Hương2011Điệp Vũ Trường
ND 31: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
105Phan Tuấn Anh2010NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
71Lưu Gia Hân2011CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh2010CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2011CK TEAM
18Ngô Bảo Hân2010Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương2011Bảo Dance Sport Nghệ An
174Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
48Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
207Vũ Thanh Vân2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
208Nguyễn Thảo Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
209Nguyễn Minh Phương2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
219Nguyễn Thiên Hương2011Điệp Vũ Trường
ND 32: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
105Phan Tuấn Anh2010NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên2010NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy2011NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa2010NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
71Lưu Gia Hân2011CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh2010CLB Quảng Trị dancesport
18Ngô Bảo Hân2010Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương2011Bảo Dance Sport Nghệ An
48Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
35Phạm Trần Quỳnh Như2010Bảo Dance Sport Nghệ An
219Nguyễn Thiên Hương2011Điệp Vũ Trường
ND 33: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh2010NICE DANCE HÀ TĨNH
107Nguyễn Bảo Trân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên2010NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương2011NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy2011NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa2010NICE DANCE TP VINH
14Lê Phúc Trà My2010Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương2011Bảo Dance Sport Nghệ An
219Nguyễn Thiên Hương2011Điệp Vũ Trường
ND 34: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
14Lê Phúc Trà My2010Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 35: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
71Lưu Gia Hân2011CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh2010CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2011CK TEAM
18Ngô Bảo Hân2010Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
48Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
35Phạm Trần Quỳnh Như2010Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 36: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J
107Nguyễn Bảo Trân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên2010NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương2011NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi2010NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
212Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
74Trần Thị Hương Quỳnh2010CLB Quảng Trị dancesport
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương2011Bảo Dance Sport Nghệ An
48Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
35Phạm Trần Quỳnh Như2010Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 37: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - R,J
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên2010NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
212Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
71Lưu Gia Hân2011CLB Quảng Trị dancesport
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương2011Bảo Dance Sport Nghệ An
48Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
35Phạm Trần Quỳnh Như2010Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 38: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,S
107Nguyễn Bảo Trân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương2011NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi2010NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy2010NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
211Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
ND 39: Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - R,S
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
211Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương2011Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 40: Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - S,J
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh2010NICE DANCE HÀ TĨNH
107Nguyễn Bảo Trân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương2011NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi2010NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy2010NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa2010NICE DANCE TP VINH
212Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
172Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
35Phạm Trần Quỳnh Như2010Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 41: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
211Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
212Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
14Lê Phúc Trà My2010Bảo Dance Sport Nghệ An
48Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
55Phạm Bảo Khánh Linh2010CK TEAM
ND 42: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
211Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
212Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
14Lê Phúc Trà My2010Bảo Dance Sport Nghệ An
51Nguyễn Quang minh2010CK TEAM
55Phạm Bảo Khánh Linh2010CK TEAM
ND 43: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
14Lê Phúc Trà My2010Bảo Dance Sport Nghệ An
93Trần Đặng Hương Giang2011LUÂN OANH DANCESPORT
51Nguyễn Quang minh2010CK TEAM
219Nguyễn Thiên Hương2011Điệp Vũ Trường
55Phạm Bảo Khánh Linh2010CK TEAM
ND 44: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
202Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
ND 45: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
168Hoàng Ngô Gia Bảo2009Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
41Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
ND 46: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
168Hoàng Ngô Gia Bảo2009Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
98Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
ND 47: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
189Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
98Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
ND 48: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
189Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
98Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
ND 49: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R
168Hoàng Ngô Gia Bảo2009Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
98Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
ND 50: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J
168Hoàng Ngô Gia Bảo2009Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
98Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
ND 51: Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - S
168Hoàng Ngô Gia Bảo2009Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
41Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
ND 53: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C
111Nguyễn Thị Hoài Thanh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
118Trần Khánh Ngọc2009NICE DANCE HÀ TĨNH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly2009CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư2009CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như2009CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2011CK TEAM
12Hồ Gia Nhi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Ngọc Phương Minh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
22Trần Ngọc Ánh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
25Nguyễn Thục Anh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
28Hồ Trần Vân Chi2008Bảo Dance Sport Nghệ An
29Lê Hoàng Thanh Thảo2009Bảo Dance Sport Nghệ An
206Mai Thị Minh Chi2008Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
57Đỗ Hoài Lan2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
63Nguyễn Chu Diệp Khanh2011CLB Happy Dance
66Nguyễn Trúc Linh2009CLB Happy Dance
67Phạm Kim Yến2009CLB Happy Dance
210Trần Phương Uyên2008Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
99Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
217Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm2009Q-Dance Center
ND 54: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R
106Nguyễn Hà Linh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh2008NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
118Trần Khánh Ngọc2009NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly2009CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư2009CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như2009CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2011CK TEAM
12Hồ Gia Nhi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
25Nguyễn Thục Anh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
28Hồ Trần Vân Chi2008Bảo Dance Sport Nghệ An
206Mai Thị Minh Chi2008Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
57Đỗ Hoài Lan2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
210Trần Phương Uyên2008Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
101Lê Hiền Mai2008Mina Art
99Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
50Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK TEAM
217Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm2009Q-Dance Center
ND 55: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh2008NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên2009NICE DANCE HÀ TĨNH
118Trần Khánh Ngọc2009NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly2009CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư2009CLB Quảng Trị dancesport
12Hồ Gia Nhi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
25Nguyễn Thục Anh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
28Hồ Trần Vân Chi2008Bảo Dance Sport Nghệ An
101Lê Hiền Mai2008Mina Art
99Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
50Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK TEAM
217Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm2009Q-Dance Center
ND 56: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - S
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
106Nguyễn Hà Linh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh2008NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
43Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
99Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
217Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm2009Q-Dance Center
ND 57: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - P
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
43Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
12Hồ Gia Nhi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 58: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
106Nguyễn Hà Linh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh2008NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
167Hoàng Ngô Gia Bảo2009NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly2009CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư2009CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như2009CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2011CK TEAM
20Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
25Nguyễn Thục Anh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
210Trần Phương Uyên2008Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
99Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
217Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm2009Q-Dance Center
ND 59: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly2009CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư2009CLB Quảng Trị dancesport
25Nguyễn Thục Anh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 60: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - R,J
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
73Trần Nguyễn Uyên Thư2009CLB Quảng Trị dancesport
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 61: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,S
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
100Nguyễn Phương Thảo2009Mina Art
ND 62: Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - R,S
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
43Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
ND 63: Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - S,J
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
106Nguyễn Hà Linh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
ND 64: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
12Hồ Gia Nhi2009Bảo Dance Sport Nghệ An
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
20Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
100Nguyễn Phương Thảo2009Mina Art
99Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE
ND 65: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
20Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
100Nguyễn Phương Thảo2009Mina Art
50Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK TEAM
ND 66: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
43Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
20Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
92Nguyễn Thị Loan Phương2008LUÂN OANH DANCESPORT
50Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK TEAM
217Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
ND 67: Hạng A Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
39Bùi Quang Trung2006Phan Minh Ngọc2007CK TEAM
46Lê hoàng bảo thiên2007Bùi vũ hiền anh2008CK TEAM
53Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
ND 68: Hạng B Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
39Bùi Quang Trung2006Phan Minh Ngọc2007CK TEAM
46Lê hoàng bảo thiên2007Bùi vũ hiền anh2008CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
53Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
ND 69: Hạng C Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
39Bùi Quang Trung2006Phan Minh Ngọc2007CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
189Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
53Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
ND 76: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
17Nguyễn Thị Minh Thư2007Bảo Dance Sport Nghệ An
186Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
91Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm2009Q-Dance Center
ND 77: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
17Nguyễn Thị Minh Thư2007Bảo Dance Sport Nghệ An
186Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
91Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm2009Q-Dance Center
ND 78: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - J
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
200Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
91Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
ND 79: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - S
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
17Nguyễn Thị Minh Thư2007Bảo Dance Sport Nghệ An
91Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
ND 81: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
200Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
186Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
37Nguyễn Lê Hoàng An2008Bảo Dance Sport Nghệ An
216Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm2009Q-Dance Center
ND 82: Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - C,J
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
81Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
186Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
216Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
ND 87: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
21Phạm Khánh Phương2007Bảo Dance Sport Nghệ An
81Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
214Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
ND 88: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
21Phạm Khánh Phương2007Bảo Dance Sport Nghệ An
81Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
95Phạm Trần Anh Thư2006LUÂN OANH DANCESPORT
214Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
ND 89: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
21Phạm Khánh Phương2007Bảo Dance Sport Nghệ An
92Nguyễn Thị Loan Phương2008LUÂN OANH DANCESPORT
93Trần Đặng Hương Giang2011LUÂN OANH DANCESPORT
95Phạm Trần Anh Thư2006LUÂN OANH DANCESPORT
214Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
ND 92: Hạng C Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
39Bùi Quang Trung2006Phan Minh Ngọc2007CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
189Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
192Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thai Binh Dancesport
ND 93: Hạng D Thiếu niên 2 Latin - C,R
39Bùi Quang Trung2006Phan Minh Ngọc2007CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
189Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
53Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
ND 99: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - C
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
21Phạm Khánh Phương2007Bảo Dance Sport Nghệ An
26Quế Ngọc An2007Bảo Dance Sport Nghệ An
27Nguyễn Linh Trang2007Bảo Dance Sport Nghệ An
187Châu Hồ Thuỳ Dương2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
ND 100: Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - R
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
21Phạm Khánh Phương2007Bảo Dance Sport Nghệ An
26Quế Ngọc An2007Bảo Dance Sport Nghệ An
187Châu Hồ Thuỳ Dương2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
ND 101: Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - J
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
17Nguyễn Thị Minh Thư2007Bảo Dance Sport Nghệ An
21Phạm Khánh Phương2007Bảo Dance Sport Nghệ An
27Nguyễn Linh Trang2007Bảo Dance Sport Nghệ An
187Châu Hồ Thuỳ Dương2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
ND 104: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
26Quế Ngọc An2007Bảo Dance Sport Nghệ An
187Châu Hồ Thuỳ Dương2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
ND 105: Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin - C,J
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
27Nguyễn Linh Trang2007Bảo Dance Sport Nghệ An
190Nguyễn Thị Phương Anh2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
216Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
ND 106: Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - R,J
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
187Châu Hồ Thuỳ Dương2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
37Nguyễn Lê Hoàng An2008Bảo Dance Sport Nghệ An
216Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
ND 110: Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
17Nguyễn Thị Minh Thư2007Bảo Dance Sport Nghệ An
81Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
187Châu Hồ Thuỳ Dương2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
214Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
ND 111: Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
70Trần Trương Bảo Ngọc2007CLB Quảng Trị dancesport
95Phạm Trần Anh Thư2006LUÂN OANH DANCESPORT
214Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
ND 112: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
95Phạm Trần Anh Thư2006LUÂN OANH DANCESPORT
91Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
214Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
ND 113: Hạng A Trước TN Latin - S,C,R,P,J
40Hoàng Quang Anh2001Phan Tuệ Minh2004CK TEAM
44Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2006CK TEAM
102Anton Porcesco Gozun2003Irina Sereda2003Moldova
192Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thai Binh Dancesport
ND 116: Hạng D Trước TN Latin - C,R
39Bùi Quang Trung2006Phan Minh Ngọc2007CK TEAM
80Nguyễn Thanh Liêm2000Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
ND 117: Hạng E1 Trước TN Latin - C
80Nguyễn Thanh Liêm2000Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
46Lê hoàng bảo thiên2007Bùi vũ hiền anh2008CK TEAM
189Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2008TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
ND 118: Hạng E2 Trước TN Latin - R
80Nguyễn Thanh Liêm2000Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
46Lê hoàng bảo thiên2007Bùi vũ hiền anh2008CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2006Q-Dance Center
ND 122: Hạng A Thanh niên Latin - C(s),S,R,P,J(s)
40Hoàng Quang Anh2001Phan Tuệ Minh2004CK TEAM
44Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2006CK TEAM
49Ngọc An1995Lê Tố Uyên1995CK TEAM
102Anton Porcesco Gozun2003Irina Sereda2003Moldova
181Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
183Đào Văn An1995Trần Bảo Châu2000SMART DANCE CENTER
192Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thai Binh Dancesport
ND 123: Hạng B Thanh niên Latin - S,C,R,J
181Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
183Đào Văn An1995Trần Bảo Châu2000SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn1996Trương Tuệ Anh2004SMART DANCE CENTER
192Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thai Binh Dancesport
ND 124: Hạng C Thanh niên Latin - C,R,J
181Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
183Đào Văn An1995Trần Bảo Châu2000SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn1996Trương Tuệ Anh2004SMART DANCE CENTER
54Nguyễn Anh Tuấn1990Đặng Thị Hương Trang1991CK TEAM
ND 125: Hạng D Thanh niên Latin - C,R
80Nguyễn Thanh Liêm2000Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
69Đinh Văn Tuần1987Ma Thị Tiến1989CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
182Nguyễn Trung Anh1997Nguyễn Vân Anh1997SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn1996Trương Tuệ Anh2004SMART DANCE CENTER
54Nguyễn Anh Tuấn1990Đặng Thị Hương Trang1991CK TEAM
ND 126: Hạng E1 Thanh niên Latin - C
80Nguyễn Thanh Liêm2000Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
69Đinh Văn Tuần1987Ma Thị Tiến1989CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
182Nguyễn Trung Anh1997Nguyễn Vân Anh1997SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn1996Trương Tuệ Anh2004SMART DANCE CENTER
54Nguyễn Anh Tuấn1990Đặng Thị Hương Trang1991CK TEAM
ND 127: Hạng E2 Thanh niên Latin - R
69Đinh Văn Tuần1987Ma Thị Tiến1989CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
182Nguyễn Trung Anh1997Nguyễn Vân Anh1997SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn1996Trương Tuệ Anh2004SMART DANCE CENTER
54Nguyễn Anh Tuấn1990Đặng Thị Hương Trang1991CK TEAM
ND 133: Hạng D Trung niên 1 Latin - C,R
80Nguyễn Thanh Liêm2000Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
69Đinh Văn Tuần1987Ma Thị Tiến1989CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
ND 134: Hạng E1 Trung niên 1 Latin - C
80Nguyễn Thanh Liêm2000Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
69Đinh Văn Tuần1987Ma Thị Tiến1989CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
ND 135: Hạng E2 Trung niên 1 Latin - R
80Nguyễn Thanh Liêm2000Nguyễn Khoa Thy Trang2007Hue Talent
69Đinh Văn Tuần1987Ma Thị Tiến1989CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
ND 183: Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - W,T,Q
197Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
198Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 186: Hạng A Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
201Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
202Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 208: Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
199Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
92Nguyễn Thị Loan Phương2008LUÂN OANH DANCESPORT
93Trần Đặng Hương Giang2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 213: Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - W
201Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
202Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 226: Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
200Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
92Nguyễn Thị Loan Phương2008LUÂN OANH DANCESPORT
93Trần Đặng Hương Giang2011LUÂN OANH DANCESPORT
91Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
ND 244: Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
200Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
92Nguyễn Thị Loan Phương2008LUÂN OANH DANCESPORT
95Phạm Trần Anh Thư2006LUÂN OANH DANCESPORT
ND 246: Hạng B Trước TN Standard - W,T,SF,Q
204Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
42Đỗ Trọng Khôi Nguyên2000Nguyễn Minh Hương2004CK TEAM
102Anton Porcesco Gozun2003Irina Sereda2003Moldova
ND 247: Hạng C Trước TN Standard - W,T,Q
204Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
42Đỗ Trọng Khôi Nguyên2000Nguyễn Minh Hương2004CK TEAM
ND 254: Hạng A Thanh niên Standard - SF(s),W,T,VW,Q(s)
79Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
77Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
78Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
195Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
102Anton Porcesco Gozun2003Irina Sereda2003Moldova
ND 256: Hạng C Thanh niên Standard - W,T,Q
204Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
42Đỗ Trọng Khôi Nguyên2000Nguyễn Minh Hương2004CK TEAM
193Vũ Nhật Mạnh1983Hà Thị Thu Hương1977Thăng Long
181Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
ND 257: Hạng D Thanh niên Standard - W,T
205Nguyễn Tiến Đạt2006Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
42Đỗ Trọng Khôi Nguyên2000Nguyễn Minh Hương2004CK TEAM
193Vũ Nhật Mạnh1983Hà Thị Thu Hương1977Thăng Long
89Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
90Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 258: Hạng E1 Thanh niên Standard - W
205Nguyễn Tiến Đạt2006Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
194Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1963Thăng Long
181Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
89Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 259: Hạng E2 Thanh niên Standard - T
204Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
194Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1963Thăng Long
181Trần Hiếu Minh1993Lê Anh Phương2006SMART DANCE CENTER
89Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 263: Hạng B Trung niên 1 Standard - W,T,SF,Q
194Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1963Thăng Long
79Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
ND 265: Hạng D Trung niên 1 Standard - W,T
193Vũ Nhật Mạnh1983Hà Thị Thu Hương1977Thăng Long
90Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 266: Hạng E1 Trung niên 1 Standard - W
193Vũ Nhật Mạnh1983Hà Thị Thu Hương1977Thăng Long
90Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 267: Hạng E2 Trung niên 1 Standard - T
193Vũ Nhật Mạnh1983Hà Thị Thu Hương1977Thăng Long
90Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 276: Hạng DD Đồng diễn Thiếu nhi Formation - DD
765 điệu latin6CLB Quảng Trị dancesport
24Chachacha10Bảo Dance Sport Nghệ An
178Cha cha, Rumba6Q-Dance Center
ND 277: Hạng DD Đồng diễn Thiếu niên Formation - DD
138Chacha20NICE DANCE HÀ TĨNH
185Paso Doble2SMART DANCE CENTER
ND 280: Showdance Nhi đồng Nghệ An Hà Tĩnh - DD
96Freedance Oh nanana13Lamita Nghệ An
68Sóng lụa ven đô9CLB Happy House
191Bống bống bang bang12TTNT Phương Loan
140Nhóm Flames - Hand CLap -Zumba kid10NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 281: Showdance Thiếu nhi Nghệ An Hà Tĩnh - DD
97Junior - Lamita13Lamita Nghệ An
139Cover Dance15NICE DANCE HÀ TĨNH
171Búp sen Xanh - Lớp múa Cô Thu Vinh15NICE DANCE TP VINH
ND 282: Hạng Showdance Thanh niên Latin - DD
56Chacha - CLB Dancing Queen Lạng Sơn12CLB Dancing Queen Lạng Sơn
ND 284: Showdance Trung niên Nghệ An Hà Tĩnh - DD
56Chacha - CLB Dancing Queen Lạng Sơn12CLB Dancing Queen Lạng Sơn
170Nice Girl9NICE DANCE TP VINH
ND 286: Showdance Thiếu nhi Tỉnh Đoàn Nghệ An - DD
86Nhịp điệu tuổi thơ14Huyện Đoàn Thanh Chương
88Mashup latata senorita8Huyện Đoàn Đô Lương
196Smack it in the air & What you did in the dark13Thị đoàn Cửa Lò
ND 287: Showdance Thiếu niên Tỉnh Đoàn Nghệ An - DD
85Lucky strike17Huyện Đoàn Thanh Chương
82Mashup Solo10Huyện Đoàn Diễn Châu
84Bang bang11Huyện Đoàn Quỳnh Lưu
87Cover kpop Cherrup - Twice Humph - Pentagon16Huyện Đoàn Yên Thành
83Blue9Huyện Đoàn Hưng Nguyên
ND 289: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - J
118Trần Khánh Ngọc2009NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi2010NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy2010NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 290: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Cơ bản - S
118Trần Khánh Ngọc2009NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi2010NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy2010NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 291: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Nâng cao - J
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh2010NICE DANCE HÀ TĨNH
106Nguyễn Hà Linh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên2010NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh2008NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 292: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Nâng cao - S
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh2010NICE DANCE HÀ TĨNH
106Nguyễn Hà Linh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên2010NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh2008NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 293: Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - J
107Nguyễn Bảo Trân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương2011NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà2012NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân2013NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh2013NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc2012NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp2012NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai2012NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My2012NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý2012NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy2011NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 294: Hạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - S
107Nguyễn Bảo Trân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương2011NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà2012NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân2013NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh2013NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc2012NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp2012NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai2012NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My2012NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý2012NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy2011NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
169Đào Ngọc Diệp2012NICE DANCE TP VINH
ND 295: Hạng f1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Cơ bản - C
118Trần Khánh Ngọc2009NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi2010NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà2012NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân2013NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy2010NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh2013NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc2012NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My2012NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 296: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Cơ bản - C
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp2012NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai2012NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý2012NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy2011NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
160Nguyễn Mai Huyền2013NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa2010NICE DANCE TP VINH
218Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
ND 297: Hạng F4 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH - S
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền2013NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa2010NICE DANCE TP VINH
ND 298: Hạng F3 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH - J
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa2010NICE DANCE TP VINH
167Hoàng Ngô Gia Bảo2009NICE DANCE TP VINH
ND 299: Hạng F1 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE NÂNG CAO - C
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
ND 300: Hạng F3 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH NÂNG CAO - J
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
169Đào Ngọc Diệp2012NICE DANCE TP VINH
ND 301: Hạng F2 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH NÂNG CAO - R
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo2009NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi2012NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
ND 302: Hạng F1 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH CƠ BẢN - C
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền2013NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
ND 303: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance Cơ bản 1 - C
103Tưởng Trần An Na2009NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi2009NICE DANCE HÀ TĨNH
166Nguyễn Hà Bảo Chi2008NICE DANCE TP VINH
ND 307: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance Cơ bản 5 - C
57Đỗ Hoài Lan2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
64Phạm Ngọc Linh Nhi2011CLB Happy Dance
ND 313: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB1 - J
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh2010NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 314: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB2 - J
107Nguyễn Bảo Trân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
118Trần Khánh Ngọc2009NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi2010NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 315: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB3 - J
106Nguyễn Hà Linh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
ND 316: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB4 - J
108Trần Thảo Nguyên2010NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy2010NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
ND 317: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB5 - J
109Hồ Hà Anh2008NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
174Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
ND 318: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB6 - J
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
ND 319: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB7 - J
111Nguyễn Thị Hoài Thanh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
ND 320: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB8 - J
112Nguyễn Thị Tú Uyên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
155Trần Mai Phương Giang2011NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền2013NICE DANCE TP VINH
ND 321: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB9 - J
115Bùi Lê Hà Phương2011NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
ND 322: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB10 - J
116Lê Trần Mai Quyên2009NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
ND 323: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB1 - S
104Trần Thị Ngọc Trinh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh2010NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh2011NICE DANCE TP VINH
ND 324: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB2 - S
107Nguyễn Bảo Trân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy2008NICE DANCE TP VINH
167Hoàng Ngô Gia Bảo2009NICE DANCE TP VINH
ND 325: Hạng F4 THiếu nhi Latin Nice Dance CB3 - S
106Nguyễn Hà Linh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân2011NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên2008NICE DANCE TP VINH
ND 326: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB4 - S
108Trần Thảo Nguyên2010NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi2010NICE DANCE HÀ TĨNH
169Đào Ngọc Diệp2012NICE DANCE TP VINH
ND 327: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB5 - S
109Hồ Hà Anh2008NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh2011NICE DANCE HÀ TĨNH
152Phan Nguyệt Lam2012NICE DANCE TP VINH
ND 328: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB6 - S
110Hồ Bảo Anh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy2010NICE DANCE HÀ TĨNH
148Mai Hoàng Bích Trâm2012NICE DANCE TP VINH
ND 329: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB7 - S
111Nguyễn Thị Hoài Thanh2009NICE DANCE HÀ TĨNH
149Phạm Trần Diệp Chi2009NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý2011NICE DANCE TP VINH
ND 330: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB8 - S
112Nguyễn Thị Tú Uyên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
150Vương Thị Hoài Châu2009NICE DANCE TP VINH
ND 331: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB9 - S
118Trần Khánh Ngọc2009NICE DANCE HÀ TĨNH
151Ngô Lưu Ngọc Hân2010NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa2010NICE DANCE TP VINH
ND 332: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB10 - S
116Lê Trần Mai Quyên2009NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi2012NICE DANCE TP VINH
ND 333: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance Hà Tĩnh CB1 - C
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
167Hoàng Ngô Gia Bảo2009NICE DANCE TP VINH
180Hoàng Nguyễn Phương Thảo2013Q-Dance Center
ND 334: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance Hà Tĩnh CB2 - C
135Nguyễn Đặng Như Ý2012NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy2011NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 335: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance HT CB3 - C
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My2012NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 336: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance HT CB4 - C
124Nguyễn Gia Hân2013NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai2012NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 341: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance HT CB9 - C
123Nguyễn Phương Trà2012NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp2012NICE DANCE HÀ TĨNH
63Nguyễn Chu Diệp Khanh2011CLB Happy Dance
ND 343: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 1 - S
115Bùi Lê Hà Phương2011NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh2013NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin2011NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 344: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 2 - S
135Nguyễn Đặng Như Ý2012NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy2011NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh2012NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 345: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 3 - S
131Nguyễn Hồ Gia Hân2011NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên2011NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My2012NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 346: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 4 - S
129Trần Nguyễn Chi Mai2012NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu2012NICE DANCE HÀ TĨNH
167Hoàng Ngô Gia Bảo2009NICE DANCE TP VINH
ND 349: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 7 - S
124Nguyễn Gia Hân2013NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy2010NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc2012NICE DANCE HÀ TĨNH
ND 351: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 9 - S
123Nguyễn Phương Trà2012NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp2012NICE DANCE HÀ TĨNH
165Lê Phương Hoa2010NICE DANCE TP VINH
ND 352: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 10 - S
126Nguyễn Bảo Anh2013NICE DANCE HÀ TĨNH
160Nguyễn Mai Huyền2013NICE DANCE TP VINH
169Đào Ngọc Diệp2012NICE DANCE TP VINH
ND 353: Hạng FB Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance - S,C,R,J
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp2009NICE DANCE TP VINH
ND 354: Hạng FD5 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance - S,J
122Trần Nữ Minh Thư2008NICE DANCE HÀ TĨNH
146Hoàng Thị Minh Ngọc2011NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh2010NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc2008NICE DANCE TP VINH
ND 355: Hạng D Thiếu nhi Latin Nice dance - C,R
141Phan Tuấn Anh2010Nguyễn Nữ Huyền Trang2011NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ2011Nguyễn Thị Khánh Chi2011NICE DANCE HÀ TĨNH
168Hoàng Ngô Gia Bảo2009Đinh Hà Đăng2010NICE DANCE TP VINH
ND 356: Hạng FC Thiếu Nhi 1 Latin Các câu lạc Bộ phía Bắc - C,R,J
211Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
212Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
213Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
48Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
ND 357: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB Miền trung - C
72Lê Nguyễn Đan Ly2009CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh2010CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như2009CLB Quảng Trị dancesport
ND 358: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB Miền trung - R
72Lê Nguyễn Đan Ly2009CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh2010CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như2009CLB Quảng Trị dancesport
ND 359: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB Miền trung - C
127Nguyễn Thị Minh Ngọc2012NICE DANCE HÀ TĨNH
71Lưu Gia Hân2011CLB Quảng Trị dancesport
175Nguyễn Bảo Trâm2012Q-Dance Center
ND 362: Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung - C
175Nguyễn Bảo Trâm2012Q-Dance Center
176Hoàng Ngọc Bảo Châu2012Q-Dance Center
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi2012Q-Dance Center
ND 363: Hạng FD Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung - C,R
175Nguyễn Bảo Trâm2012Q-Dance Center
176Hoàng Ngọc Bảo Châu2012Q-Dance Center
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi2012Q-Dance Center
ND 364: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Miền Trung - C
174Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
176Hoàng Ngọc Bảo Châu2012Q-Dance Center
94Nguyễn Kim Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 365: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Miền Trung - R
174Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi2012Q-Dance Center
94Nguyễn Kim Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 367: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung N1 - C
59Lê Ngọc Ánh2011CLB Dancing Queen Lạng Sơn
60Đỗ Thùy Giang2011CLB Dancing Queen Lạng Sơn
169Đào Ngọc Diệp2012NICE DANCE TP VINH
ND 368: Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung N1 - R
59Lê Ngọc Ánh2011CLB Dancing Queen Lạng Sơn
60Đỗ Thùy Giang2011CLB Dancing Queen Lạng Sơn
218Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
ND 369: Hạng FD Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung N1 - C,R
188Nguyễn Thị Hoàng Anh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
59Lê Ngọc Ánh2011CLB Dancing Queen Lạng Sơn
60Đỗ Thùy Giang2011CLB Dancing Queen Lạng Sơn
ND 370: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền bắc - R
167Hoàng Ngô Gia Bảo2009NICE DANCE TP VINH
57Đỗ Hoài Lan2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
ND 371: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung - C
61Hoàng Nhật Uyên2010CLB Happy Dance
66Nguyễn Trúc Linh2009CLB Happy Dance
67Phạm Kim Yến2009CLB Happy Dance
ND 372: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền trung 2 - C
62Nguyễn Hoàng Bình Lộc2013CLB Happy Dance
63Nguyễn Chu Diệp Khanh2011CLB Happy Dance
ND 375: Hạng F1 U21 Latin - C
187Châu Hồ Thuỳ Dương2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh2004TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
91Nguyễn Anh Thư2006Khánh Thi Academy
ND 383: Hạng D Rising Stars Standard 2019 - W,T
194Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1963Thăng Long
89Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
90Nguyễn Đăng Hùng1967Nguyễn Thị Khánh Ly1981Hòa Yến Dancing Center
ND 384: Hạng C1 Rising Stars Standard 2019 - W,T,F
194Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thị Thanh Thúy1963Thăng Long
89Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 385: Hạng VĐ Quickstep Championshíp 2019 - Q
79Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
77Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
78Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
195Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
102Anton Porcesco Gozun2003Irina Sereda2003Moldova
ND 386: Hạng F2 Thiếu nhi Latin AU Squad - R
206Mai Thị Minh Chi2008Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
210Trần Phương Uyên2008Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
101Lê Hiền Mai2008Mina Art
ND 387: Hạng FD Thiếu nhi Latin AU Squad - C, R
207Vũ Thanh Vân2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
208Nguyễn Thảo Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
209Nguyễn Minh Phương2010Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
ND 388: Hạng F1 Thiếu nhi Standard Các CLB - W
57Đỗ Hoài Lan2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương2008CLB Dancing Queen Lạng Sơn

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật