Giải Vô địch KVTT Tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 3, 2020

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 10: Hạng FA Nhi đồng Latin - S,C,R,P,J
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
ND 11: Hạng FB Nhi đồng Latin - S,C,R,J
62Lê An Nhi2013DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
170Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
92Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân2013DreamDance KBang
ND 12: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
170Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
171Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
92Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân2013DreamDance KBang
ND 13: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
62Lê An Nhi2013DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An2013DreamDance Gia Lai
77Nguyễn Phúc Thiên Ân2013DreamDance Gia Lai
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm2013Dream Dance Chư Sê
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
123Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
170Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
171Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
90Lê Song Tuyết Nhi2013DreamDance KBang
92Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân2013DreamDance KBang
13Kim Ánh2013Ban Me Dance
ND 14: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An2013DreamDance Gia Lai
77Nguyễn Phúc Thiên Ân2013DreamDance Gia Lai
26Nguyễn Bảo Ngân2015Dream Dance Chư Sê
31Phạm Khánh Huyền2013Dream Dance Chư Sê
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm2013Dream Dance Chư Sê
36Võ Nguyễn Bảo Anh2015Dream Dance Chư Sê
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
42Hồ Nguyễn Thiên Ân2014Dream Dance Chư Sê
43Lê Hương Trà2014Dream Dance Chư Sê
47Hồ Nguyễn Thiên An2014Dream Dance Chư Sê
50Nguyễn Phương Nhã Uyên2013Dream Dance Chư Sê
123Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
53Nguyễn Hà Vân Nhi2013Dream Dance Chư Sê
170Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
171Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
90Lê Song Tuyết Nhi2013DreamDance KBang
92Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân2013DreamDance KBang
13Kim Ánh2013Ban Me Dance
ND 15: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
31Phạm Khánh Huyền2013Dream Dance Chư Sê
42Hồ Nguyễn Thiên Ân2014Dream Dance Chư Sê
47Hồ Nguyễn Thiên An2014Dream Dance Chư Sê
50Nguyễn Phương Nhã Uyên2013Dream Dance Chư Sê
123Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
170Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
171Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
90Lê Song Tuyết Nhi2013DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân2013DreamDance KBang
13Kim Ánh2013Ban Me Dance
224Võ Nguyễn Bảo Anh2015Dream Dance Chư Sê
ND 16: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
170Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
92Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân2013DreamDance KBang
ND 17: Hạng F4 Nhi đồng Latin - S
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
62Lê An Nhi2013DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An2013DreamDance Gia Lai
77Nguyễn Phúc Thiên Ân2013DreamDance Gia Lai
90Lê Song Tuyết Nhi2013DreamDance KBang
92Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
ND 18: Hạng F5 Nhi đồng Latin - P
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
ND 20: Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
66Nguyễn Gia Bảo2011Lê Thị Hà Trang2011DreamDance Gia Lai
180Nguyễn Trí Quốc2012Trương Nguyễn Ngọc Thương2012Sport Win - KonTum
ND 21: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
66Nguyễn Gia Bảo2011Lê Thị Hà Trang2011DreamDance Gia Lai
180Nguyễn Trí Quốc2012Trương Nguyễn Ngọc Thương2012Sport Win - KonTum
ND 22: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R
66Nguyễn Gia Bảo2011Lê Thị Hà Trang2011DreamDance Gia Lai
146Đỗ Duy2012Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - KonTum
176Nguyễn Trí Quốc2011Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
177Nguyễn Lê Bảo Long2012Nguyễn Hải Băng2013Sport Win - KonTum
178Nguyễn Công Đức2011Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
ND 26: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
66Nguyễn Gia Bảo2011Lê Thị Hà Trang2011DreamDance Gia Lai
176Nguyễn Trí Quốc2011Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
179Nguyễn Công Đức2011Hà Nguyễn Minh Thư2012Sport Win - KonTum
ND 27: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R
66Nguyễn Gia Bảo2011Lê Thị Hà Trang2011DreamDance Gia Lai
176Nguyễn Trí Quốc2011Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
178Nguyễn Công Đức2011Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
ND 31: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
194Thái Bảo Trân2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
54Trần Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh2012DreamDance Gia Lai
58Nguyễn Vũ Phương Linh2011DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh2011DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi2012DreamDance Gia Lai
61Trần Huyền Thương2012DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My2012DreamDance Gia Lai
128Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 32: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
194Thái Bảo Trân2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
61Trần Huyền Thương2012DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
128Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
172Trương Nguyễn Ngọc Thương2012Sport Win - KonTum
ND 33: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
58Nguyễn Vũ Phương Linh2011DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh2011DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương2011DreamDance Gia Lai
128Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
172Trương Nguyễn Ngọc Thương2012Sport Win - KonTum
ND 34: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi2012DreamDance Gia Lai
64Nguyễn Gia Bảo2012DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi2011DreamDance Gia Lai
72Lê Nguyễn Bảo Trân2011DreamDance Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân2012DreamDance Gia Lai
78Nguyễn Quỳnh Thy2011DreamDance Gia Lai
150Phan Thị Thanh Hoa2011Sao Mai - KonTum
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
165Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - KonTum
166Trần Nguyễn Phương Uyên2012Sao Mai - KonTum
169Hà Nguyễn Minh Thư2012Sport Win - KonTum
172Trương Nguyễn Ngọc Thương2012Sport Win - KonTum
223Phan Lê Ngân Khánh2011Luân Oanh Dancesport
ND 35: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,S
60Tôn Nữ Bảo Nhi2012DreamDance Gia Lai
61Trần Huyền Thương2012DreamDance Gia Lai
64Nguyễn Gia Bảo2012DreamDance Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My2012DreamDance Gia Lai
72Lê Nguyễn Bảo Trân2011DreamDance Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân2012DreamDance Gia Lai
78Nguyễn Quỳnh Thy2011DreamDance Gia Lai
ND 36: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - C,J
194Thái Bảo Trân2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh2012DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh2011DreamDance Gia Lai
61Trần Huyền Thương2012DreamDance Gia Lai
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 37: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,P
57Nguyễn Minh Hạnh2012DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh2011DreamDance Gia Lai
61Trần Huyền Thương2012DreamDance Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi2011DreamDance Gia Lai
ND 38: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh2012DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi2012DreamDance Gia Lai
64Nguyễn Gia Bảo2012DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi2011DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương2011DreamDance Gia Lai
78Nguyễn Quỳnh Thy2011DreamDance Gia Lai
24Trương Nguyễn Thanh Ngân2012Dream Dance Chư Sê
25Trịnh Thị Thảo Nguyên2012Dream Dance Chư Sê
28Nguyễn Thi Minh Anh2012Dream Dance Chư Sê
29Tống Nguyễn Trà My2011Dream Dance Chư Sê
39Nguyễn Thị Diệu My2012Dream Dance Chư Sê
40Lương Quỳnh Anh2011Dream Dance Chư Sê
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên2012Dream Dance Chư Sê
106Nguyễn Gia Hân2011DreamDance Kong Chro
107Trần Ngọc Phương Nghi2012DreamDance Kong Chro
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
124Trần Gia Hân2012LUÂN OANH DANCESPORT
169Hà Nguyễn Minh Thư2012Sport Win - KonTum
173Nguyễn Công Đức2011Sport Win - KonTum
174Nguyễn Lê Bảo Long2012Sport Win - KonTum
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
223Phan Lê Ngân Khánh2011Luân Oanh Dancesport
ND 39: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh2012DreamDance Gia Lai
58Nguyễn Vũ Phương Linh2011DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi2012DreamDance Gia Lai
64Nguyễn Gia Bảo2012DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi2011DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương2011DreamDance Gia Lai
24Trương Nguyễn Thanh Ngân2012Dream Dance Chư Sê
39Nguyễn Thị Diệu My2012Dream Dance Chư Sê
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên2012Dream Dance Chư Sê
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
169Hà Nguyễn Minh Thư2012Sport Win - KonTum
173Nguyễn Công Đức2011Sport Win - KonTum
174Nguyễn Lê Bảo Long2012Sport Win - KonTum
90Lê Song Tuyết Nhi2013DreamDance KBang
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
ND 40: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
58Nguyễn Vũ Phương Linh2011DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương2011DreamDance Gia Lai
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
ND 41: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
58Nguyễn Vũ Phương Linh2011DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân2012DreamDance Gia Lai
90Lê Song Tuyết Nhi2013DreamDance KBang
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
ND 42: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P
194Thái Bảo Trân2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
54Trần Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh2011DreamDance Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương2011DreamDance Gia Lai
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
ND 55: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
63Nguyễn Thanh Thiện Ý2010DreamDance Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
128Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
88Phạm Trần Hoàng My2010DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
ND 56: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
83Lê Hoài Thương2010DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
88Phạm Trần Hoàng My2010DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
ND 57: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
63Nguyễn Thanh Thiện Ý2010DreamDance Gia Lai
83Lê Hoài Thương2010DreamDance Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
88Phạm Trần Hoàng My2010DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
ND 58: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
63Nguyễn Thanh Thiện Ý2010DreamDance Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
75Vũ Thái Dương2010DreamDance Gia Lai
136Huỳnh Thị Trúc Quỳnh2009Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
137Lương Ngọc Giang2012Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
138Ngô Đặng Mai Nhi2010Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
148Đỗ Hoàng Hải Yến2009Sao Mai - KonTum
159Phạm Nhật Thư2010Sao Mai - KonTum
167Đặng Thùy Trâm2009Sao Mai - KonTum
175Tạ Ngọc Mai Linh2009Sport Win - KonTum
88Phạm Trần Hoàng My2010DreamDance KBang
94Lê Văn Thái2010DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
ND 59: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
ND 60: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - C,S
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
75Vũ Thái Dương2010DreamDance Gia Lai
83Lê Hoài Thương2010DreamDance Gia Lai
94Lê Văn Thái2010DreamDance KBang
ND 61: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,P
86Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
88Phạm Trần Hoàng My2010DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
ND 62: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
22Dương Thị Đoan Trang2010Dream Dance Chư Sê
23Nguyễn Thị Thanh Trúc2010Dream Dance Chư Sê
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân2010Dream Dance Chư Sê
102Lâm Bảo Hân2013DreamDance Kong Chro
103Nguyễn Tấn Khang2010DreamDance Kong Chro
175Tạ Ngọc Mai Linh2009Sport Win - KonTum
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
94Lê Văn Thái2010DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
11Võ ngọc thiên kim2009Ban Me Dance
ND 63: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
81Trần Lê Gia Hân2010DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
22Dương Thị Đoan Trang2010Dream Dance Chư Sê
23Nguyễn Thị Thanh Trúc2010Dream Dance Chư Sê
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân2010Dream Dance Chư Sê
175Tạ Ngọc Mai Linh2009Sport Win - KonTum
94Lê Văn Thái2010DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
11Võ ngọc thiên kim2009Ban Me Dance
ND 64: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
81Trần Lê Gia Hân2010DreamDance Gia Lai
89Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
ND 65: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - S
207Hồ Ngọc Bảo Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
75Vũ Thái Dương2010DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
89Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
94Lê Văn Thái2010DreamDance KBang
ND 66: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - P
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
88Phạm Trần Hoàng My2010DreamDance KBang
11Võ ngọc thiên kim2009Ban Me Dance
ND 67: Hạng A Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
197Lê Bá Quang Nghị2009La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
ND 79: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
87Vũ Y Sa Linh2007DreamDance KBang
ND 80: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
87Vũ Y Sa Linh2007DreamDance KBang
ND 81: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
87Vũ Y Sa Linh2007DreamDance KBang
ND 82: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
ND 83: Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - C,J
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 84: Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - C,S
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 85: Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - C,P
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 86: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
79Tôn Thất Nguyên Chương2008DreamDance Gia Lai
84Bùi Thị Ngọc Mai2007DreamDance Gia Lai
ND 87: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
79Tôn Thất Nguyên Chương2008DreamDance Gia Lai
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
ND 88: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - J
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
84Bùi Thị Ngọc Mai2007DreamDance Gia Lai
88Phạm Trần Hoàng My2010DreamDance KBang
ND 89: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - S
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
87Vũ Y Sa Linh2007DreamDance KBang
ND 90: Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - P
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
ND 91: Hạng A Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
197Lê Bá Quang Nghị2009La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên HP
ND 94: Hạng D Thiếu niên 2 Latin - C,R
197Lê Bá Quang Nghị2009La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
65Phạm Lê Quốc Hưng2006La Quỳnh Như2006DreamDance Gia Lai
ND 98: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - C
197Lê Bá Quang Nghị2009La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
65Phạm Lê Quốc Hưng2006La Quỳnh Như2006DreamDance Gia Lai
ND 99: Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - R
197Lê Bá Quang Nghị2009La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
65Phạm Lê Quốc Hưng2006La Quỳnh Như2006DreamDance Gia Lai
ND 103: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 105: Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
87Vũ Y Sa Linh2007DreamDance KBang
ND 106: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
84Bùi Thị Ngọc Mai2007DreamDance Gia Lai
ND 108: Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - C,S
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
87Vũ Y Sa Linh2007DreamDance KBang
ND 113: Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - S
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như2006Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 127: Hạng FA Trước Thanh niên Latin - S,C,R,P,J
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 132: Hạng FD2 Trước Thanh niên Latin - C,S
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như2006Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 139: Hạng A Người lớn Latin - S(s),C,P,R(s),J
191Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thị Thanh Ngân2003Sở VH&TT Đà Nẵng
125Lê Hoàng Tây1994Nguyễn Ngọc Băng Trâm1990LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên HP
118Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995Happy Dance
20Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
189Hoàng Đức Tuấn1992Đỗ Phương Uyên2004Sở VH&TT Hải Phòng
ND 140: Hạng B Người lớn Latin - S,C,R,J
191Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thị Thanh Ngân2003Sở VH&TT Đà Nẵng
125Lê Hoàng Tây1994Nguyễn Ngọc Băng Trâm1990LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên HP
ND 141: Hạng C Người lớn Latin - C,R,J
125Lê Hoàng Tây1994Nguyễn Ngọc Băng Trâm1990LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên HP
118Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995Happy Dance
ND 148: Hạng VĐ1 Vô địch Latin - C
125Lê Hoàng Tây1994Nguyễn Ngọc Băng Trâm1990LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên HP
118Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995Happy Dance
ND 149: Hạng VĐ2 Vô địch Latin - R
191Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thị Thanh Ngân2003Sở VH&TT Đà Nẵng
20Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
189Hoàng Đức Tuấn1992Đỗ Phương Uyên2004Sở VH&TT Hải Phòng
ND 150: Hạng VĐ3 Vô địch Latin - J
191Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thị Thanh Ngân2003Sở VH&TT Đà Nẵng
118Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995Happy Dance
20Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
189Hoàng Đức Tuấn1992Đỗ Phương Uyên2004Sở VH&TT Hải Phòng
ND 151: Hạng VĐ4 Vô địch Latin - S
19Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên HP
118Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995Happy Dance
189Hoàng Đức Tuấn1992Đỗ Phương Uyên2004Sở VH&TT Hải Phòng
ND 152: Hạng VĐ5 Vô địch Latin - P
191Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thị Thanh Ngân2003Sở VH&TT Đà Nẵng
19Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên HP
20Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
ND 176: Hạng D Trung niên 4 Latin - C,R
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
ND 177: Hạng E1 Trung niên 4 Latin - C
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
ND 178: Hạng E2 Trung niên 4 Latin - R
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
ND 180: Hạng D Trung niên 5 Latin - C,R
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
ND 181: Hạng E1 Trung niên 5 Latin - C
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
ND 182: Hạng E2 Trung niên 5 Latin - R
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
ND 188: Hạng FAA Thiếu nhi Ten Dance - S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,Q
194Thái Bảo Trân2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
54Trần Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh2012DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My2012DreamDance Gia Lai
128Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 190: Hạng FAA Thiếu niên Ten Dance - S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,Q
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như2006Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
212La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 191: Hạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation - ĐD1
208SamBa12Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
143Rumba11Sao Mai - KonTum
144Cha Cha Cha12Sao Mai - KonTum
44Piradinha12Dream Dance Chư Sê
45Baby Girl24Dream Dance Chư Sê
96Chacha15DreamDance Kong Chro
168Sport Win9Sport Win - KonTum
130Sắc Màu12Mầm non Sắc Màu - An Khê
ND 223: Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
194Thái Bảo Trân2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
54Trần Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh2012DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
128Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 224: Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - W,T,VW,Q
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 225: Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - W,T,Q
194Thái Bảo Trân2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 226: Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - W,T
55Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 227: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard - W,Q
194Thái Bảo Trân2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 228: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard - W,SF
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 229: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard - W,VW
54Trần Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh2012DreamDance Gia Lai
ND 230: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - W
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My2012DreamDance Gia Lai
ND 231: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - T
54Trần Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 232: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Q
195KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên2012DreamDance Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 247: Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
128Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 248: Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,Q
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
128Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 249: Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - W,T,Q
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 251: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - W,Q
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 252: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - W,SF
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 253: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - W,VW
196Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
ND 254: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - W
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
ND 255: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - T
203Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 271: Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 272: Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,Q
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 273: Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - W,T,Q
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
212La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 274: Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - W,T
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 276: Hạng FD2 Thiếu niên 1 Standard - W,SF
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 278: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - W
198Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 279: Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - T
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 281: Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - SF
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 283: Hạng A Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
197Lê Bá Quang Nghị2009La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
ND 295: Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như2006Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 296: Hạng FB Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,Q
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi2008Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như2006Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 331: Hạng A Người lớn Standard - W(s),V,SF,T(s),Q
193Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Sở VHTT & DL Đồng Nai
192Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Sở VHTT & DL Bình Dương
18Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
190Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Sở VH&TT Hồ Chí Minh
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
214Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân1979Phạm Thi Thu Thủy1967Thăng Long
119Hoàng Anh Tuấn1964Trần Thị Thu Hà1976Hòa Yến Dancing Center
120Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 332: Hạng B Người lớn Standard - W,T,VW,Q
214Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
120Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 333: Hạng C Người lớn Standard - W,T,Q
214Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân1979Phạm Thi Thu Thủy1967Thăng Long
120Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 334: Hạng D Người lớn Standard - W,T
120Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
126Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2004LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Hoàng Tây1994Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
217Đặng Việt1985Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
129Trần Sơn Tùng1991Phạm Quỳnh Anh1995My Wings Dance
ND 335: Hạng E1 Người lớn Standard - W
126Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2004LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Hoàng Tây1994Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
217Đặng Việt1985Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
129Trần Sơn Tùng1991Phạm Quỳnh Anh1995My Wings Dance
ND 336: Hạng E2 Người lớn Standard - T
120Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
126Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2004LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Hoàng Tây1994Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
ND 340: Hạng VĐ1 Vô địch Standard - W
193Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Sở VHTT & DL Đồng Nai
18Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
214Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân1979Phạm Thi Thu Thủy1967Thăng Long
17Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
ND 341: Hạng VĐ2 Vô địch Standard - T
18Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
190Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Sở VH&TT Hồ Chí Minh
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
214Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân1979Phạm Thi Thu Thủy1967Thăng Long
120Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 342: Hạng VĐ3 Vô địch Standard - Q
192Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Sở VHTT & DL Bình Dương
18Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
190Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Sở VH&TT Hồ Chí Minh
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
214Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
ND 343: Hạng VĐ4 Vô địch Standard - SF
192Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Sở VHTT & DL Bình Dương
190Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Sở VH&TT Hồ Chí Minh
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
17Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
ND 344: Hạng VĐ5 Vô địch Standard - VW
193Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Sở VHTT & DL Đồng Nai
192Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Sở VHTT & DL Bình Dương
121Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
17Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
ND 345: Hạng A Trung niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
214Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân1979Phạm Thi Thu Thủy1967Thăng Long
119Hoàng Anh Tuấn1964Trần Thị Thu Hà1976Hòa Yến Dancing Center
ND 348: Hạng D Trung niên 1 Standard - W,T
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
16Nguyễn Trung Hữu1980Nguyễn Thị Nga1960CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt1985Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
ND 349: Hạng E1 Trung niên 1 Standard - W
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
17Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt1985Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
ND 350: Hạng E2 Trung niên 1 Standard - T
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
16Nguyễn Trung Hữu1980Nguyễn Thị Nga1960CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt1985Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
ND 352: Hạng E4 Trung niên 1 Standard - SF
119Hoàng Anh Tuấn1964Trần Thị Thu Hà1976Hòa Yến Dancing Center
17Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
ND 353: Hạng E5 Trung niên 1 Standard - VW
119Hoàng Anh Tuấn1964Trần Thị Thu Hà1976Hòa Yến Dancing Center
17Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
ND 356: Hạng D Trung niên 2 Standard - W,T
119Hoàng Anh Tuấn1964Trần Thị Thu Hà1976Hòa Yến Dancing Center
16Nguyễn Trung Hữu1980Nguyễn Thị Nga1960CLB khiêu vũ Tân Bình
218Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
ND 357: Hạng E1 Trung niên 2 Standard - W
16Nguyễn Trung Hữu1980Nguyễn Thị Nga1960CLB khiêu vũ Tân Bình
218Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
ND 358: Hạng E2 Trung niên 2 Standard - T
16Nguyễn Trung Hữu1980Nguyễn Thị Nga1960CLB khiêu vũ Tân Bình
218Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
ND 363: Hạng D Trung niên 3 Standard - W,T
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
215Vương Đức Long1955Vũ Bích Oanh1955Thăng Long
ND 364: Hạng E1 Trung niên 3 Standard - W
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
215Vương Đức Long1955Vũ Bích Oanh1955Thăng Long
ND 365: Hạng E2 Trung niên 3 Standard - T
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
215Vương Đức Long1955Vũ Bích Oanh1955Thăng Long
ND 372: Hạng D Trung niên 5 Standard - W,T
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
119Hoàng Anh Tuấn1964Trần Thị Thu Hà1976Hòa Yến Dancing Center
218Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
ND 373: Hạng E1 Trung niên 5 Standard - W
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
17Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
218Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
ND 374: Hạng E2 Trung niên 5 Standard - T
15Mai Văn Trường An1982Phan Thị Bạch Thu Hà1970CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
218Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
ND 376: Hạng D Trung niên 6 Standard - W,T
215Vương Đức Long1955Vũ Bích Oanh1955Thăng Long
16Nguyễn Trung Hữu1980Nguyễn Thị Nga1960CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt1985Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
ND 377: Hạng E1 Trung niên 6 Standard - W
215Vương Đức Long1955Vũ Bích Oanh1955Thăng Long
16Nguyễn Trung Hữu1980Nguyễn Thị Nga1960CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt1985Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
ND 378: Hạng E2 Trung niên 6 Standard - T
215Vương Đức Long1955Vũ Bích Oanh1955Thăng Long
16Nguyễn Trung Hữu1980Nguyễn Thị Nga1960CLB khiêu vũ Tân Bình
ND 379: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB - C
62Lê An Nhi2013DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
77Nguyễn Phúc Thiên Ân2013DreamDance Gia Lai
13Kim Ánh2013Ban Me Dance
ND 380: Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - R
68Nguyễn Ngọc Nhã Uyên2015DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An2013DreamDance Gia Lai
13Kim Ánh2013Ban Me Dance
ND 381: Hạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - S
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An2013DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
ND 382: Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - J
70Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
42Hồ Nguyễn Thiên Ân2014Dream Dance Chư Sê
ND 383: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
59Đỗ Ngân Khánh2011DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi2012DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi2011DreamDance Gia Lai
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
ND 384: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - R
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My2012DreamDance Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân2012DreamDance Gia Lai
83Lê Hoài Thương2010DreamDance Gia Lai
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
ND 385: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - S
62Lê An Nhi2013DreamDance Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân2012DreamDance Gia Lai
ND 386: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C,R
61Trần Huyền Thương2012DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi2011DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương2011DreamDance Gia Lai
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
ND 388: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
146Đỗ Duy2012Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - KonTum
147Phan Trịnh Khánh Trình2012Trần Nguyễn Phương Uyên2012Sao Mai - KonTum
ND 389: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - C
63Nguyễn Thanh Thiện Ý2010DreamDance Gia Lai
152Nguyễn Châu Gia Hân2011Sao Mai - KonTum
98Lê Mật Mật2010DreamDance Kong Chro
ND 390: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - R
63Nguyễn Thanh Thiện Ý2010DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương2011DreamDance Gia Lai
103Nguyễn Tấn Khang2010DreamDance Kong Chro
ND 391: Hạng FD Thếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - C,R
63Nguyễn Thanh Thiện Ý2010DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
11Võ ngọc thiên kim2009Ban Me Dance
ND 392: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB - C
58Nguyễn Vũ Phương Linh2011DreamDance Gia Lai
79Tôn Thất Nguyên Chương2008DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
106Nguyễn Gia Hân2011DreamDance Kong Chro
ND 393: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB - R
80Tăng Từ Yến Ngọc2007DreamDance Gia Lai
84Bùi Thị Ngọc Mai2007DreamDance Gia Lai
94Lê Văn Thái2010DreamDance KBang
ND 394: Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
177Nguyễn Lê Bảo Long2012Nguyễn Hải Băng2013Sport Win - KonTum
179Nguyễn Công Đức2011Hà Nguyễn Minh Thư2012Sport Win - KonTum
187Nguyễn Vũ Minh Sang2013Trương Nguyễn Hồng Thúy2011Sport Win - KonTum
ND 395: Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
178Nguyễn Công Đức2011Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
187Nguyễn Vũ Minh Sang2013Trương Nguyễn Hồng Thúy2011Sport Win - KonTum
188Nguyễn Trí Quốc2012Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
ND 398: Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB - C
26Nguyễn Bảo Ngân2015Dream Dance Chư Sê
27Vũ Trúc Tường Vy2013Dream Dance Chư Sê
30Trần Anh Thư2012Dream Dance Chư Sê
ND 399: Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB - R
82Đặng Tô Ngọc Bích2014DreamDance Gia Lai
140Mai Huyền Băng Tâm2013Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
141Cao Tú Châu2015Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
ND 401: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
25Trịnh Thị Thảo Nguyên2012Dream Dance Chư Sê
28Nguyễn Thi Minh Anh2012Dream Dance Chư Sê
29Tống Nguyễn Trà My2011Dream Dance Chư Sê
ND 402: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - R
25Trịnh Thị Thảo Nguyên2012Dream Dance Chư Sê
29Tống Nguyễn Trà My2011Dream Dance Chư Sê
124Trần Gia Hân2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 403: Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C,R
78Nguyễn Quỳnh Thy2011DreamDance Gia Lai
136Huỳnh Thị Trúc Quỳnh2009Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
139Nguyễn Thái Thùy Linh2012Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
ND 404: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - C
75Vũ Thái Dương2010DreamDance Gia Lai
78Nguyễn Quỳnh Thy2011DreamDance Gia Lai
24Trương Nguyễn Thanh Ngân2012Dream Dance Chư Sê
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
ND 405: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - R
75Vũ Thái Dương2010DreamDance Gia Lai
137Lương Ngọc Giang2012Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
139Nguyễn Thái Thùy Linh2012Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
12Võ ngọc thiên phước2012Ban Me Dance
ND 406: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - C,R
58Nguyễn Vũ Phương Linh2011DreamDance Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
138Ngô Đặng Mai Nhi2010Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
223Phan Lê Ngân Khánh2011Luân Oanh Dancesport
ND 407: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1 - C
22Dương Thị Đoan Trang2010Dream Dance Chư Sê
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân2010Dream Dance Chư Sê
124Trần Gia Hân2012LUÂN OANH DANCESPORT
11Võ ngọc thiên kim2009Ban Me Dance
ND 409: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C,R
22Dương Thị Đoan Trang2010Dream Dance Chư Sê
23Nguyễn Thị Thanh Trúc2010Dream Dance Chư Sê
24Trương Nguyễn Thanh Ngân2012Dream Dance Chư Sê
ND 411: Hạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C,J
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
24Trương Nguyễn Thanh Ngân2012Dream Dance Chư Sê
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 412: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - S
81Trần Lê Gia Hân2010DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
24Trương Nguyễn Thanh Ngân2012Dream Dance Chư Sê
ND 413: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - J
22Dương Thị Đoan Trang2010Dream Dance Chư Sê
23Nguyễn Thị Thanh Trúc2010Dream Dance Chư Sê
28Nguyễn Thi Minh Anh2012Dream Dance Chư Sê
ND 414: Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB - C
31Phạm Khánh Huyền2013Dream Dance Chư Sê
32Đặng Ngọc Linh Chi2015Dream Dance Chư Sê
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm2013Dream Dance Chư Sê
13Kim Ánh2013Ban Me Dance
ND 415: Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB - R
36Võ Nguyễn Bảo Anh2015Dream Dance Chư Sê
37Huỳnh Phạm Kiều Oanh2014Dream Dance Chư Sê
50Nguyễn Phương Nhã Uyên2013Dream Dance Chư Sê
13Kim Ánh2013Ban Me Dance
ND 416: Hạng FD Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB - C,R
31Phạm Khánh Huyền2013Dream Dance Chư Sê
36Võ Nguyễn Bảo Anh2015Dream Dance Chư Sê
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
13Kim Ánh2013Ban Me Dance
ND 417: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2 - C
34Nguyễn Ngọc Trà My2012Dream Dance Chư Sê
40Lương Quỳnh Anh2011Dream Dance Chư Sê
46Nguyễn Thanh Bảo Ngân2012Dream Dance Chư Sê
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
ND 419: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2 - C,R
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân2010Dream Dance Chư Sê
39Nguyễn Thị Diệu My2012Dream Dance Chư Sê
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên2012Dream Dance Chư Sê
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
ND 420: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 2 - C
100Nguyễn Phương Anh2012DreamDance Kong Chro
101Trần Nguyễn Mỹ Tiên2012DreamDance Kong Chro
102Lâm Bảo Hân2013DreamDance Kong Chro
11Võ ngọc thiên kim2009Ban Me Dance
ND 421: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2 - J
39Nguyễn Thị Diệu My2012Dream Dance Chư Sê
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên2012Dream Dance Chư Sê
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
ND 422: Hạng E4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - S
146Đỗ Duy2012Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - KonTum
147Phan Trịnh Khánh Trình2012Trần Nguyễn Phương Uyên2012Sao Mai - KonTum
ND 423: Hạng F1 Nhi đồng 3 Latin Vô địch các CLB - C
52Lê An2014Dream Dance Chư Sê
153Nguyễn Ngọc Nhã Uyên2014Sao Mai - KonTum
154Trần Nguyễn Mộc Miên2015Sao Mai - KonTum
ND 425: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2 - C
149Chu Thị Khánh Thi2012Sao Mai - KonTum
151Nguyễn Trà My2012Sao Mai - KonTum
160Nguyễn Vũ Ý Nhi2012Sao Mai - KonTum
223Phan Lê Ngân Khánh2011Luân Oanh Dancesport
ND 427: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - C,R
148Đỗ Hoàng Hải Yến2009Sao Mai - KonTum
150Phan Thị Thanh Hoa2011Sao Mai - KonTum
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
11Võ ngọc thiên kim2009Ban Me Dance
ND 428: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1 - C,R
159Phạm Nhật Thư2010Sao Mai - KonTum
163Phan Hoàng Kim Ngọc2010Sao Mai - KonTum
167Đặng Thùy Trâm2009Sao Mai - KonTum
ND 429: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các Câu lạc bộ - C
50Nguyễn Phương Nhã Uyên2013Dream Dance Chư Sê
156Phạm Bảo Khánh My2015Sao Mai - KonTum
157Lê Bảo Hân2014Sao Mai - KonTum
ND 430: Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các clb - C
158Trần Hoàng Bảo Khánh2015Sao Mai - KonTum
161Cao Tuệ Lâm2013Sao Mai - KonTum
162Nguyễn Thái Thùy Minh2013Sao Mai - KonTum
ND 431: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - C
164Nguyễn Thị Thái Hòa2011Sao Mai - KonTum
97Đặng Quỳnh Như2012DreamDance Kong Chro
99Lê Đường Đường2012DreamDance Kong Chro
ND 432: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - C
104Nguyễn Trần Hải Yến2013DreamDance Kong Chro
105Trịnh Thanh Trúc2012DreamDance Kong Chro
107Trần Ngọc Phương Nghi2012DreamDance Kong Chro
ND 435: Hạng F1 Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương - C
219Đỗ Thị Mơ1967TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
220Vũ Thị Thúy1956TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
221Đặng Thị Mùi1979TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 436: Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Sport Win - R
172Trương Nguyễn Ngọc Thương2012Sport Win - KonTum
ND 437: Hạng FD Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương - C,R
219Đỗ Thị Mơ1967TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
220Vũ Thị Thúy1956TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
221Đặng Thị Mùi1979TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 440: Hạng D người lớn Standard Rising Stars - W,T
197Lê Bá Quang Nghị2009La Gia Hân2009Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
108Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Kong Chro
129Trần Sơn Tùng1991Phạm Quỳnh Anh1995My Wings Dance
ND 441: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
112Phan Nguyễn Hoài Thu2015DreamDance Đắc Đoa
113Nguyễn Ngọc Lâm Nhi2010DreamDance Đắc Đoa
115Đào Tiến Dũng2013DreamDance Đắc Đoa
ND 442: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
171Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
173Nguyễn Công Đức2011Sport Win - KonTum
181Nguyễn Hải Băng2013Sport Win - KonTum
ND 443: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
123Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
114Đào Nhật Anh2012DreamDance Đắc Đoa
110Trịnh Kiều Vy2015DreamDance Kong Chro
ND 444: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
42Hồ Nguyễn Thiên Ân2014Dream Dance Chư Sê
53Nguyễn Hà Vân Nhi2013Dream Dance Chư Sê
109Phạm Thị Huyền Trang2013DreamDance Kong Chro
ND 445: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
47Hồ Nguyễn Thiên An2014Dream Dance Chư Sê
51Nguyễn Ngọc Anh2015Dream Dance Chư Sê
155Trần Nguyễn Thụy Miên2015Sao Mai - KonTum
ND 446: Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - R
142Trần Thị Thanh Trà2013Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
42Hồ Nguyễn Thiên Ân2014Dream Dance Chư Sê
93Võ Ngọc Bảo Hân2013DreamDance KBang
ND 447: Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - R
77Nguyễn Phúc Thiên Ân2013DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
123Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
ND 450: Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - R
182Trương Nguyễn Hồng Thúy2014Sport Win - KonTum
183Trần Diệp Anh2015Sport Win - KonTum
184Nguyễn Thị Lý2011Sport Win - KonTum
ND 452: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân2015Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
134Nguyễn Tịnh Nhã2015Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
135Trần Nhất Phương Uyên2016Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
ND 453: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân2015Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
134Nguyễn Tịnh Nhã2015Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
135Trần Nhất Phương Uyên2016Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
ND 454: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
222Nguyễn Thái Bảo Trang2015TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
90Lê Song Tuyết Nhi2013DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân2013DreamDance KBang
ND 455: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
222Nguyễn Thái Bảo Trang2015TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
92Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
ND 456: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
169Hà Nguyễn Minh Thư2012Sport Win - KonTum
170Nguyễn Thủy Ngọc2013Sport Win - KonTum
172Trương Nguyễn Ngọc Thương2012Sport Win - KonTum
ND 457: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
111Phan Thị Thanh Thảo2012DreamDance Đắc Đoa
114Đào Nhật Anh2012DreamDance Đắc Đoa
116Vũ Nguyễn Phương Anh2012DreamDance Đắc Đoa
ND 458: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
174Nguyễn Lê Bảo Long2012Sport Win - KonTum
182Trương Nguyễn Hồng Thúy2014Sport Win - KonTum
183Trần Diệp Anh2015Sport Win - KonTum
ND 459: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
184Nguyễn Thị Lý2011Sport Win - KonTum
185Trần Hoàng Thảo Ly2014Sport Win - KonTum
186Nguyễn Vũ Minh Sang2013Sport Win - KonTum
ND 460: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên2012Dream Dance Chư Sê
49Phan Ngọc Linh2013Dream Dance Chư Sê
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
ND 464: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 Vô địch các CLB - R
90Lê Song Tuyết Nhi2013DreamDance KBang
92Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
14Quỳnh anh kbuôr2012Ban Me Dance
ND 465: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - R
173Nguyễn Công Đức2011Sport Win - KonTum
185Trần Hoàng Thảo Ly2014Sport Win - KonTum
186Nguyễn Vũ Minh Sang2013Sport Win - KonTum
ND 466: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
117Đinh Tuệ Hân2015DreamDance Đắc Đoa
132Hà An Hy2015Mầm non Sắc Màu - An khê
131Nguyễn Thảo Ngân2015Mầm non Sắc Màu - An Khê
ND 469: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - C
94Lê Văn Thái2010DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên2010DreamDance KBang
11Võ ngọc thiên kim2009Ban Me Dance
ND 472: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - R
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010Dream Dance Chư Sê
171Y Tuyết Ly2013Sport Win - KonTum
175Tạ Ngọc Mai Linh2009Sport Win - KonTum
181Nguyễn Hải Băng2013Sport Win - KonTum
ND 475: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
72Lê Nguyễn Bảo Trân2011DreamDance Gia Lai
123Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
ND 476: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân2015Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
134Nguyễn Tịnh Nhã2015Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
135Trần Nhất Phương Uyên2016Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
ND 477: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
38Phạm Bảo An2014Dream Dance Chư Sê
41Trịnh Gia Thảo Uyên2014Dream Dance Chư Sê
43Lê Hương Trà2014Dream Dance Chư Sê
ND 478: Hạng A Vô địch Standard Thanh niên - W,T,V,F,Q
193Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Sở VHTT & DL Đồng Nai
192Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Sở VHTT & DL Bình Dương
18Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
190Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Sở VH&TT Hồ Chí Minh
ND 479: Hạng A Thanh niên Latin rising stars - S,C,R,P,J
125Lê Hoàng Tây1994Nguyễn Ngọc Băng Trâm1990LUÂN OANH DANCESPORT
118Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995Happy Dance
20Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
ND 481: Hạng A Vô địch Latin Thanh niên - S,C,R,P,J
191Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thị Thanh Ngân2003Sở VH&TT Đà Nẵng
20Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
189Hoàng Đức Tuấn1992Đỗ Phương Uyên2004Sở VH&TT Hải Phòng

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật